Seurattu SDK 1207/2020 saakka.

4.7.1969/449

Perhe-eläkeasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 19 §:n nojalla:

1 § (3.12.1982/888)

Perhe-eläkkeen hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on säädetty.

Ulkomailla asuvan henkilön on toimitettava Kansaneläkelaitokselle eläkettä tai muuta etuutta koskevaan hakemukseen virkatodistus tai sitä vastaava selvitys. (22.8.2002/756)

2 § (20.12.1996/1219)

Leskeneläkkeen täydennysmäärää koskevassa hakemuksessa on selvitettävä ansio- ja muut tulot sekä omaisuus. Lapseneläkkeen täydennysmäärää koskevassa hakemuksessa on esitettävä täydennysmäärän laskemista varten tarvittavat tiedot. Lapseneläkkeen täydennysmäärä voidaan tarkistaa hakemuksetta sen jälkeen, kun eläkkeensaajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Leskeneläkettä saavan lesken on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta. Leskeneläkkeen täydennysmäärän saajan on lisäksi ilmoitettava taloudellisessa asemassaan tapahtuneesta muutoksesta.

Lesken tai muun lasta huoltavan henkilön on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon lapseneläkettä saavan lapsen antamisesta ottolapseksi tai lapsen huollon siirtymisestä toiselle henkilölle. Lapsen tai hänen huoltajansa on myös tehtävä ilmoitus, kun perhe-eläkelain (38/1969) 8 §:n 1 momentissa tai 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu opiskelu tai ammatillinen koulutus päättyy. Lapsen tai hänen huoltajansa on lisäksi ilmoitettava lapseneläkkeen täydennysmäärään vaikuttavassa vuositulossa tapahtuneesta muutoksesta.

3 §

Perhe-eläkkeiden maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeen maksamisesta säädetty. (15.6.1990/539)

2 momentti on kumottu A:lla 30.12.1999/1376.

3 a § (20.12.1996/1219)

3 a § on kumottu A:lla 20.12.1996/1219.

4–5 §

4–5 § on kumottu L:lla 9.8.2002/683.

6 § (27.7.1979/640)

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti perhe-eläkelain mukaisten etuuksien kustannuksiin.

7 § (15.6.1990/539)

7 § on kumottu A:lla 15.6.1990/539.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1969.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.7.1979/640:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

3.12.1982/888:

Tämä asetus tulee voimaan 1 tammikuuta 1983.

15.6.1990/539:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

20.12.1996/1219:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.12.1999/1376:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

9.8.2002/683:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun perhe-eläkeasetuksen (449/1969) 4 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 539/1990.

HE 9/2002, StVM 16/2002, EV 96/2002

22.8.2002/756:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.