Seurattu SDK 66/2023 saakka.

23.2.1962/184

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläkelailla lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelakia;

2) vakuutetulla sellaista työntekijää, joka on vakuutettava eläkelain mukaan; sekä

3) vakuutusvuodella sellaista kalenterivuotta, jona vakuutettu on ansainnut eläkelain alaisissa työsuhteissa vähintään eläkelain 4 §:n 2 momentissa säädetyn ja saman lain 12 §:n mukaan korjatun rajamäärän. (30.12.2004/1420)

(18.6.1971/515)

Jos eläkelaissa säädetyn eläketurvan järjestämisestä jollakin työalalla huolehtii muu eläkelaitos kuin työeläkekassa, on siitä soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään työeläkekassasta.

2 § (6.5.1977/359)

2 § on kumottu A:lla 6.5.1977/359.

3 §

Työnantajan on viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä suoritettava työeläkekassalle tämän määräämällä tavalla vakuutusmaksu edellisen kuukauden aikana maksamistaan palkoista.

Edellä 1 momentissa säädetyssä määräajassa työnantajan on myös toimitettava työeläkekassalle tämän lomakkeelle laadittu tilitys. (5.12.1997/1084)

Työeläkekassa voi myöntää työnantajalle määräämillään ehdoilla oikeuden suorittaa vakuutusmaksu ja toimittaa tilitys toisinkin ajoin ja tavoin kuin 1 ja 2 momentissa säädetään. (5.12.1997/1084)

Eläketurvakeskuksen tulee työeläkekassan kanssa neuvoteltuaan antaa tarvittaessa yleisiä ohjeita siitä, miten 1 ja 3 momentin säännöksiä on sovellettava.

4 § (9.8.2002/647)

4 § on kumottu L:lla 9.8.2002/647.

5 § (30.12.1993/1658)

5 § on kumottu A:lla 30.12.1993/1658.

5 a § (30.12.1965/710)

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään 30. päivänä. Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä.

6 § (30.12.2004/1420)

6 § on kumottu A:lla 30.12.2004/1420.

7–8 §

7–8 § on kumottu L:lla 9.8.2002/647.

9 § (29.7.1976/667)

9 § on kumottu A:lla 29.7.1976/667.

10 § (30.12.2004/1420)

Jos vanhuuseläke myönnetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan 62 vuotta alemmassa iässä tai, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä on 62 vuotta alempi, eläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään.

11 § (30.12.2003/1338)

Eläkehakemuslomakkeen, työkyvyttömyyseläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan ja työttömyyseläkettä varten tarvittavan työvoimaviranomaisen, työttömyyskassan sekä kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan vahvistaa eläketurvakeskus.

12 § (30.12.2003/1338)

12 § on kumottu A:lla 30.12.2003/1338.

13 § (30.12.2003/1338)

Toimivaltaisen eläkelaitoksen määräämisestä ja eläkehakemuksen ratkaisemisesta toimivaltaisessa eläkelaitoksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 12 ja 12 a–12 d §:ssä säädetään.

13 a § (18.4.1986/285)

13 a § on kumottu A:lla 18.4.1986/285.

14 § (30.12.2003/1338)

14 § on kumottu A:lla 30.12.2003/1338.

14 a § (9.8.2002/647)

14 a § on kumottu L:lla 9.8.2002/647.

15 § (11.9.1992/872)

Eläke maksetaan kuukausittain eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille.

16 § (14.4.1978/277)

16 § on kumottu A:lla 14.4.1978/277.

17 § (18.6.1971/515)

17 § on kumottu A:lla 18.6.1971/515.

18 §

Eläkkeensaajan kuollessa lakkaa oikeus eläkkeen saamiseen kuolinpäivää seuraavan maksukauden alusta. Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan työkyvyn palautumisen vuoksi tai jos eläke muusta syystä lakkautetaan tai sitä vähennetään, päättyy sen maksaminen tai suoritetaan vähennettyä eläkettä lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä.

Jos kahden edunjättäjän jälkeen lapseneläkettä saavalle lapselle myönnetään lapseneläke oman vanhemman jälkeen, lakkaa muun edunjättäjän jälkeen myönnetty lapseneläke siitä ajankohdasta, josta oman vanhemman jälkeen myönnettävä lapseneläke alkaa. (15.6.1990/543)

19 § (7.11.1975/845)

Paitsi niitä tehtäviä, joista on erikseen säädetty, eläketurvakeskus suorittaa työeläkekassan lukuun eri korvausta vastaan, sikäli kuin eläketurvakeskus ja työeläkekassa eivät ole toisin sopineet, ne vakuutusteknilliset työt, jotka koskevat vakuutetuista annettujen tietojen rekisteröimistä ja käsittelyä.

Työeläkekassan osallistumisesta työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 13 a §:n 1 momentissa ja 13 b §:n 4 momentissa tarkoitettujen eläketurvakeskuksen kustannusten ja kulujen korvaamiseen on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 17 §:ssä säädetään. (30.12.1993/1658)

Työeläkekassaan noudatetaan soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkeasetuksessa on säädetty maksetuista eläkkeistä aiheutuvan eläkelaitosten kesken jakautuvan vastuun selvittämisestä ja selvityksen perusteella suoritettavasta hyvityksestä.

20 §

Jos työeläkekassan tai eläketurvakeskuksen toimituskirja annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.

20 a § (14.4.1978/277)

Eläkelaitoksen on säilytettävä eläketurvan järjestämiseen tai eläkeasiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten kuin eläketurvakeskus sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisohjeiden mukaan tarkemmin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan kuitenkin alkuperäisten asemesta säilyttää tallennettuina sellaisella eläketurvakeskuksen hyväksymällä menetelmällä, jolla luotettavasti säilytetään alkuperäisten asiakirjojen ja tietojen asiasisältö. Tällä tavoin tallennettuina niiden katsotaan vastaavan alkuperäisiä, jollei muuta näytetä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1962.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1965/710:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

16.12.1966/642:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

18.6.1971/515:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

29.12.1972/940:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

7.11.1975/845:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

29.7.1976/667:
6.5.1977/359:
14.4.1978/277:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1978.

17.12.1982/985:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

31.1.1985/107:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985.

15.11.1985/872:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

31.12.1985/1131:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

18.4.1986/285:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1986.

15.6.1990/543:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990 ja sitä sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut asetuksen tultua voimaan.

12.4.1991/656:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

11.9.1992/872:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

30.12.1993/1658:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

18.12.1995/1507:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

5.12.1997/1084:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

18.12.1998/1049:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Asetusta sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu tämän asetuksen voimaan tultua.

9.8.2002/647:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Lailla kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/1962) 4, 7, 8 ja 14 a §, sellaisina kuin ne ovat 4 § asetuksessa 1084/1997, 7 § asetuksessa 1131/1985, 8 § asetuksessa 543/1990 ja 14 a § mainitussa asetuksessa 543/1990 sekä asetuksissa 940/1972, 1658/1993 ja 1507/1995.

HE 8/2002, StVM 10/2002, EV 86/2002

30.12.2003/1338:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

30.12.2004/1420:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 10 §:n mukaan muodostetusta vapaakirjasta on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1147/2004) 2 §:ssä säädetään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.