Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

31.7.1947/625

Lahjanlupauslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Irtaimen omaisuuden lahjoittamista koskeva, lupaus olkoon, niin kauaa kuin lahjoitusta ei ole täytetty, vaikutukseton, jollei lupausta ole tehty velkakirjassa tai muussa asiakirjassa, joka on annettu lahjan saajalle, tai elleivät asianhaarat lupausta tehtäessä osoita, että se oli tarkoitettu tulemaan yleisön tietoon.

Jollei lahjoitusta ole täytetty, olkoon lahjanlupaus pätemätön antajan velkojia kohtaan silloinkin, kun se on tehty 1 momentissa mainituin tavoin.

2 §

Velkakirjassa tai muulla tavoin tehtyä rahan tai tavaran lahjoitusta älköön katsottako täytetyksi, jollei lahjan saaja ole saanut haltuunsa sitä, mitä on luvattu.

3 §

Milloin lahjoitetaan osakekirja tai juokseva velkakirja taikka muu asiakirja, jonka esittäminen on velkomisen tahi muun oikeuden käyttämisen edellytyksenä, pidetään lahjoitus täytettynä, kun lahjan saaja on saanut asiakirjan haltuunsa. Jos sellaiseen asiakirjaan perustuva saaminen annetaan anteeksi, katsotaan lahjoitus täytetyksi vasta, kun asiakirja on palautettu allekirjoittajalleen tai tehty kelpaamattomaksi.

Arvo-osuuden lahjoitusta pidetään täytettynä, kun lahjoitettu arvo-osuus on kirjattu vastaanottajan arvo-osuustilille. Jos arvo-osuuteen perustuva saaminen annetaan anteeksi, katsotaan lahjoitus täytetyksi vasta, kun arvo-osuus on kirjattu suoritusvelvollisen arvo-osuustilille. Osakehuoneistorekisterissä olevan osakkeen lahjoitusta pidetään täytettynä, kun lahjan saaja on kirjattu osakkeenomistajaksi osakehuoneistorekisteriin. (28.12.2018/1342)

Muuta kuin 1 ja 2 momentissa mainittua saamista lahjoitettaessa lahjoitusta pidetään täytettynä, kun lahjoittaja on ilmoittanut velalliselle saamisen luovuttamisesta. Jos lahjoitus on tehty 1 §:n 1 momentissa mainituin kirjallisin sitoumuksin tai siinä tarkoitettujen olosuhteiden vallitessa ja ilmoituksen saamisen luovuttamisesta tekee lahjan saaja, pidetään lahjoitusta niin ikään täytettynä. Milloin tällainen saaminen annetaan anteeksi, katsotaan lahjoitus heti täytetyksi. (17.5.1991/831)

Rahasto-osuuden lahjoitus, johon ei sovelleta 1 tai 2 momenttia, katsotaan täytetyksi, kun rahasto-osuuden luovuttamisesta on ilmoitettu 3 momentissa tarkoitetulla tavalla sille, joka pitää rahasto-osuusrekisteriä sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisesti. (22.2.2019/216)

4 § (22.2.2019/216)

Jos joku on lahjoittamisen tarkoituksessa luottolaitokseen, sijoituspalveluyritykseen tai muuhun vastaavaan yritykseen toisen nimiin tallettanut rahaa taikka antanut säilytettäväksi arvopapereita tai muuta irtainta omaisuutta pidättämättä itselleen oikeutta määrätä kyseisestä omaisuudesta, lahjoitus katsotaan täytetyksi, kun luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai muu vastaava yritys on vastaanottanut lahjoitetun omaisuuden lahjan saajan lukuun. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan, vaikka talletuksesta tai säilytyksestä annettu todistus on jäänyt lahjan antajan haltuun.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös, kun lahjan antaja on siirtänyt lahjan saajan nimiin varoja talletuksestaan tai säilytyksestään luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä tai muussa vastaavassa yrityksessä.

Jos joku on lahjoittamisen tarkoituksessa luovuttanut arvo-osuuksia toisen tilille kirjattaviksi pidättämättä itselleen oikeutta määrätä niistä, lahjoitus katsotaan täytetyksi, kun arvo-osuudet on kirjattu lahjan saajan arvo-osuustilille.

5 §

Milloin sitovan lahjanlupauksen antamisen jälkeen, mutta ennen lahjoituksen täyttämistä, antajan varallisuusolot huonontuvat niin suuresti, että lahjan saajankin olot huomioon ottaen lahjan vaatiminen olisi ilmeisesti kohtuutonta, voidaan lahjoitus peruuttaa tai sitä vähentää.

Jos lahjan saaja tekee sitovan lahjanlupauksen antajalle huomattavaa vääryyttä, voi antaja peruuttaa lahjoituksen, niin kauan kuin sitä ei ole täytetty; ilmoittakoon kuitenkin peruutuksesta lahjaa saajalle vuoden kuluessa vääryydestä tiedon saatuaan.

6 § (29.11.2019/1128)

Jos joku lahjoittaa irtainta omaisuutta puolisolleen, suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselleen tai tämän puolisolle taikka sellaiselle muulle erityisen läheiselle henkilölle, jonka kanssa hän asuu yhteisessä taloudessa, on lahjanantajan tai lahjansaajan ilmoitettava lahjoituksesta kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle, jotta lahjansaaja voisi saada suojaa lahjan antajan velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa. Ilmoituksessa on mainittava Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain (1156/2019) 6 §:n 1–5 kohdassa tarkoitetut tiedot. Edellä sanottu ei kuitenkaan koske sellaisia tavanmukaisia lahjoja, jotka eivät ole epäsuhteessa antajan taloudelliseen asemaan.

6 a § (4.2.2005/60)

6 a § on kumottu L:lla 4.2.2005/60.

7 § (26.4.1991/766)

Velkojien oikeudesta vaatia lahjan peräytymistä säädetään takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (758/91) ja ulosottolaissa.

UlosottoL 37/1895 on kumottu L:lla 705/2007, ks. Ulosottokaari 705/2007 3 luku 84–87 §. Ks. myös L takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991 6 §.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1948.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.4.1991/766:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

HE 102/90, toisen lvk.miet. 13/90, svk.miet. 195/90

17.5.1991/831:

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. (L 831/91 tuli L:n 1069/91 mukaisesti voimaan 1.8.1991.)

HE 104/90, pankkivk.miet. 11/90, svk.miet. 240/90

8.11.2002/928:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän lain voimaan tullessa tuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 79/2002, LaVM 17/2002, EV 126/2002

4.2.2005/60:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Tämän lain voimaan tullessa maistraatissa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tällä lailla kumotaan lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta 26 päivänä huhtikuuta 1991 annettu asetus (769/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 123/2004, HaVM 25/2004, EV 235/2004

28.12.2018/1342:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 1342/2018 tuli voimaan L:n 1329/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 127/2018, MmVM 18/2018, EV 168/2018

22.2.2019/216:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

HE 243/2018, TaVM 27/2018, EV 221/2018

29.11.2019/1128:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 10/2019, HaVM 3/2019, EV 20/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.