HE 97/2019

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta marraskuussa 2019 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen nimi ja johdanto ja lisätään sopimukseen väärinkäytön estämistä koskeva määräys.

Pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää ratifiointiasiakirjojen vaihtamisen jälkeen.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden määräysten voimaansaattamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Suomen ja Saksan välillä on voimassa Suomen tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2016 tehty sopimus (SopS 86/2017). Sopimusta sovellettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitetussa verotuksessa.

Suomella on voimassa oleva laaja verosopimus, jossa määrätään lähes kaikista Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n malliverosopimuksen tekstissä käsitellyistä asioista, seuraavien 76 valtion kanssa (sopimussarjanumero sulkumerkeissä): Alankomaat (84/1997 ja 31/1998), Arabiemiraattien liitto (90/1997 ja 32/1998), Argentiina (85/1996), Armenia (120/2007 ja 31/2008), Australia (91/2007 ja 32/2008), Azerbaidzhan (94/2006), Barbados (79/1992 ja 58/2013), Belgia (66/1978, 54/1997 ja 13/2014), Bosnia-Hertsegovina (60/1987 ja 75/2005), Brasilia (92/1997 ja 33/1998), Bulgaria (11/1986), Egypti (12/1966 ja 56/1976), Espanja (32/2018), Etelä-Afrikka (78/1995 ja 4/1996), Filippiinit (60/1981), Georgia (76/2008), Hongkong (79/2018), Indonesia (4/1989), Intia (58/2010), Irlanti (88/1993), Islanti (26 ja 95/1997, 34/1998, 127/2008 ja 43/2009), Iso-Britannia (2/1970, 31/1974, 26/1981, 8/1987, 2/1992, 75/1992 ja 63/1997), Israel (90/1998), Italia (55/1983), Itävalta (18/2001 ja 95/2011), Japani (43/1972, 111/1991 ja 76/1992), Kanada (2/2007), Kazakstan (85/2010), Kiina (104/2010), Kirgistan (14/2004), Korean tasavalta (75/1981), Kosovo (60/1987 ja 1/2012), Kreikka (58/1981), Kroatia (60/1987 ja 34/1995), Kypros (40/2013), Latvia (92/1993), Liettua (94/1993 ja 67/2019), Luxemburg (18/1983, 60/1992 ja 62/2010), Makedonia (23/2002), Malesia (16/1986), Malta (82/2001), Marokko (18/2013), Meksiko (65/1998), Moldova (92/2008), Montenegro (60/1987 ja 45/2007), Norja (26 ja 95/1997, 34/1998, 127/2008 ja 43/2009), Pakistan (15/1996), Puola (21/2010), Ranska (8/1972 ja 5/1976), Romania (7/2000), Ruotsi (26 ja 95/1997, 34/1998, 127/2008 ja 43/2009), Saksa (86/2017), Sambia (28/1985), Serbia (60/1987 ja 70/2001), Singapore (115/2002, 38/2003 ja 41/2010), Slovakia (28/2000), Slovenia (70/2004), Sri Lanka (28/2018), Sveitsi (90/1993, 92/2006, 122/2010 ja 14/2013), Tadžikistan (72/2013), Tansania (70/1978), Tanska (mukaan lukien Färsaaret; 26 ja 95/1997, 34/1998, 127/2008 ja 43/2009), Thaimaa (28/1986), Tsekki (80/1995 ja 5/1996), Turkki (49/2012), Turkmenistan (12/2017), Ukraina (82/1995 ja 6/1996), Unkari (51/1981), Uruguay (16/2013), Uusi Seelanti (49/1984 ja 16/1988), Uzbekistan (104/1999 ja 43/2016), Valko-Venäjä (84/2008), Venäjä (110/2002), Vietnam (112/2002 ja 64/2003), Viro (96/1993 ja 55/2016) ja Yhdysvallat (2/1991 ja 3/2008).

Suomi on veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen (MLI – Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting ) ja tästä yleissopimuksesta annetun lain (231/2019) mukaisesti päättänyt mukauttaa tuloverosopimuksiaan ehdottamalla, että kuhunkin niistä (pois lukien Saksan, Bulgarian, Hongkongin ja Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimukset, joihin muutos on tehty tai tehdään näiden sopimuspuolten kanssa käytävissä tai käydyissä tavanomaisissa verosopimusneuvotteluissa) lisätään tuloverosopimuksen tarkoitusta tarkentava johdantokappale, PPT-määräys, jolla sopimusetuus voidaan eräin edellytyksin evätä ja artikla 9.2 eli velvollisuus eräin edellytyksin oikaista yrityksen tuloa (niihin harvoihin sopimuksiin, joissa tätä artiklaa ei vielä ole), päivitetään keskinäistä sopimusmenettelyä koskevan artiklan 1–3 kappale OECD:n vuoden 2017 malliverosopimuksen mukaiseksi ja otetaan käyttöön välimiesmenettelyä koskeva osa. Ehdotusten toteutuminen riippuu siitä, mitä kukin Suomen verosopimuskumppani on MLI:ssa valinnut.

Suomella on voimassa olevat sopimukset, jotka tiedonvaihdon lisäksi koskevat luonnollisten henkilöiden ja laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteysyritysten tulon oikaisemisen yhteydessä, kuuden alueen kanssa: Bermuda (87/2009), Brittiläiset Neitsytsaaret (59/2011), Caymansaaret (34/2010), Guernsey (47 ja 84/2009), Jersey (78/2009) ja Mansaari (74/2008).

Suomella on voimassa olevat sopimukset, jotka tiedonvaihdon lisäksi koskevat Suomeen tulevaa osinkoa ja suomalaisen yrityksen kiinteän toimipaikan tuloa, Alankomaiden Antillien (63/2011) ja Aruban (65/2011) kanssa.

Suomella on voimassa oleva sopimus kansainvälisestä kuljetustoiminnasta saadun tulon vapauttamisesta verosta Yhdysvaltain kanssa (20/1988) ja voimassa oleva sopimus kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan (liiketulon) vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista Kiinan kanssa (117/2006).

Suomella on voimassa oleva kulttuuri-instituuteille vastavuoroisesti myönnettäviä verohelpotuksia koskeva sopimus Italian kanssa (33/1974). Sopimusta sovelletaan myös tulo- ja omaisuusveroihin.

Suomella on voimassa oleva sopimus erityisistä määräyksistä (tulon ja varallisuuden) kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi rakennettaessa rajasiltoja ym. Norjan kanssa (54/1993).

2 Asian valmistelu

Pöytäkirja on laadittu sähköpostitse. Pöytäkirja allekirjoitettiin Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019.

3 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Pöytäkirjan määräykset koskevat veron kiertämisen ja välttämisen estämistä. Niiden soveltaminen voi joissain tapauksissa merkitä sitä, että sopimuksen määräyksiin perustuvia etuja ei myönnetä.

Esityksellä ei ole ennakoitavissa olevia taloudellisia vaikutuksia.

Koska pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Pöytäkirjan sisältö

I artikla.Tällä artiklalla muutetaan sopimuksen nimi siten, että veron kiertämisen estämisen ohella mainitaan veron välttämisen estäminen.

II artikla. Tällä artiklalla muutetaan sopimuksen johdantolause. Uusi johdantolause mainitsee aikaisempien kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja veron kiertämisen estämistä koskevien tavoitteiden lisäksi sen tavoitteen, että sopimuspuolet eivät halua luoda edellytyksiä verottamatta jäämiseen tai alennettuun veroon veron kiertämisen tai välttämisen avulla, mukaan lukien "treaty shopping", jolla pyritään siihen, että sopimusvaltioiden ulkopuolella asuvat henkilöt saavat välillisesti nauttia sopimuksen eduista.

Johdanto vastaa pääasiallisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatiman malliverosopimuksen vuoden 2017 version johdantoa.

III artikla. Tällä artiklalla sopimuksen 25 artikla (Sopimuksen soveltaminen erityisissä tapauksissa) poistetaan ja korvataan uudella 25 artiklalla (Sopimuksen väärinkäytön estäminen).

Artiklan 25 1 kappale vastaa nykyisen 25 artiklan 1 kappaletta. Kappaleen mukaan sopimuksen ei voida tulkita estävän sopimusvaltiota soveltamasta veron kiertämisen ja välttämisen estämistä koskevia kansallisia oikeussäännöksiään.

Kappaleen 2 mukaan sopimukseen perustuvaa etuutta ei, sopimuksen muiden määräysten estämättä, pidä tulon osalta myöntää, jos on kohtuullista päätellä kaikki asiaa koskevat tosiasiat ja olosuhteet huomioon ottaen, että etuuden hankkiminen oli yksi sellaisen järjestelyn tai transaktion pääasiallisista tarkoituksista, joka välittömästi tai välillisesti johti etuuteen, paitsi jos osoitetaan, että etuuden myöntäminen kyseisissä olosuhteissa olisi sopimuksen asiaa koskevien määräysten tavoitteen ja tarkoituksen mukaista. Kappale vastaa OECD:n malliverosopimuksen vuoden 2017 version 29 artiklan 8 kappaletta (pääasiallinen tarkoitus -testi, PPT, Principal Purpose Test).

IV artikla.Tällä artiklalla poistetaan sopimuksen pöytäkirjan 7 kappale, jonka mukaan OECD:n malliverosopimuksen 1 artiklan kommentaarin 7—12 kappale huomioon ottaen sopimusta ei voida tulkita niin, että se estäisi sopimusvaltiota soveltamasta veron kiertämisen ja veron välttämisen estämistä koskevia sisäisiä oikeussäännöksiään, jos niitä käytetään sellaisten järjestelyjen kyseenalaistamiseen, jotka ovat sopimuksen väärinkäyttöä.

V artikla. Pöytäkirjan voimaantuloa koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan.

2 Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

1 §.Lakiehdotuksen 1 §:llä saatetaan voimaan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

2 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §.Voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

3 Voimaantulo

Pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää ratifiointiasiakirjojen vaihtamisajankohdan jälkeen. Suomessa pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan pöytäkirjan voimaantulovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen ja muiden tulosta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään pöytäkirjan voimaantulovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta. Saksassa pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan lähteellä pidätettävien verojen tapauksessa, niiden määrien osalta, jotka maksetaan pöytäkirjan voimaantulovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, muiden verojen tapauksessa, niiden verojen osalta, jotka kannetaan pöytäkirjan voimaantulovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta kausilta.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimuksen tarkoitusta koskeva pöytäkirjan I artiklaan otettu lisäys, jonka mukaan sopimuspuolet eivät halua luoda edellytyksiä verottamatta jäämiseen tai alennettuun veroon, sisältää sopimuksen tulkintaa ohjaavan ja siten välillisesti verotukseen liittyvän määräyksen. Veronkierron torjumista koskevasta II artiklasta voi olla seurauksena, että alennusta tai vapautusta kansallisesta verosta ei myönnetä ja III artikla sisältää verovelvollisen oikeuksia koskevia määräyksiä. Artiklat I–III sisältävät siten lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja sen vuoksi pöytäkirja vaatii näiltä osin eduskunnan hyväksymisen.

Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että

eduskunta hyväksyisi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019 tehdyn pöytäkirjan.

Lakiehdotus

Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019 Suomen tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 86/2016) muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Pöytäkirjan muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Pääministeri
Antti Rinne

Valtiovarainministeri
Mika Lintilä

Pöytäkirjateksti
PÖYTÄKIRJASUOMEN TASAVALLAN JA SAKSAN LIITTOTASAVALLAN VÄLILLÄ TULOVEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI 19 PÄIVÄNÄHELMIKUUTA 2016 TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTAPROTOKOLLZUR ÄNDERUNG DES ABKOMMENS VOM 19. FEBRUAR 2016ZWISCHENDER REPUBLIK FINNLANDUNDDER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER STEUERVERKÜRZUNGAUF DEM GEBIET DER STEUERN VOM EINKOMMEN

Suomen tasavalta ja Saksan liittotasavalta –

jotka haluavat tehdä pöytäkirjan Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 19 päivänä helmikuuta 2016 tehdyn sopimuksen muuttamisesta –

ovat sopineet seuraavasta:

Die Republik Finnland und die Bundesrepublik Deutschland –

von dem Wunsch geleitet, ein Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 19. Februar 2016 zwischen der Republik Finnland und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen zu schließen –

sind wie folgt übereingekommen:

1 artikla

Sopimuksen nimi poistetaan ja korvataan seuraavalla nimellä:

"Sopimus

Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan

kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen

ja välttämisen estämiseksi".

Artikel 1

Der Titel wird aufgehoben und durch folgenden Titel ersetzt:

„Abkommen

zwischen

der Republik Finnland

und

der Bundesrepublik Deutschland

zur Beseitigung der Doppelbesteuerung

auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

sowie zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung“.

2 artikla

Sopimuksen johdanto poistetaan ja korvataan seuraavalla johdannolla:

"Suomen tasavalta ja Saksan liittotasavalta –

joiden tarkoituksena on poistaa kaksinkertainen verotus tämän sopimuksen kattamien verojen osalta luomatta tilaisuuksia verottamatta jäämiseen tai alennettuun verotukseen veron kiertämisellä tai välttämisellä (mukaan lukien treaty shopping -järjestelyt, joilla tähdätään tässä sopimuksessa määrättyjen huojennusten hankkimiseen kolmansissa valtioissa asuvien henkilöiden välilliseksi hyödyksi) –

ovat sopineet seuraavasta:".

Artikel 2

Die Präambel wird aufgehoben und durch folgende Präambel ersetzt:

„Die Republik Finnland und die Bundesrepublik Deutschland –

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine Doppelbesteuerung zu beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen –

sind wie folgt übereingekommen:“.

3 artikla

Sopimuksen 25 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla artiklalla:

"25 artikla

Sopimuksen väärinkäytön estäminen

1. Tämän sopimuksen ei voida tulkita estävän sopimusvaltiota soveltamasta veron kiertämisen ja välttämisen estämistä koskevia kansallisia oikeussäännöksiään.

2. Tämän sopimuksen muiden määräysten estämättä tähän sopimukseen perustuvaa etuutta ei pidä tulon osalta myöntää, jos on kohtuullista päätellä, kun otetaan huomioon kaikki asiaa koskevat tosiasiat ja olosuhteet, että tämän etuuden hankkiminen oli yksi sellaisen järjestelyn tai transaktion pääasiallisista tarkoituksista, joka välittömästi tai välillisesti johti tähän etuuteen, paitsi jos osoitetaan, että tämän etuuden myöntäminen näissä olosuhteissa olisi tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten tavoitteen ja tarkoituksen mukaista.".

Artikel 3

Artikel 25 wird aufgehoben und durch folgenden Artikel ersetzt:

„Artikel 25

Verhinderung von Abkommensmissbrauch

(1) Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es einen Vertragsstaat, seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Verhinderung der Steuerverkürzung oder Steuerumgehung anzuwenden.

(2) Ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach diesem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht.“.

4 artikla

Sopimuksen pöytäkirjan 7. määräys poistetaan.

Artikel 4

Nummer 7 des Protokolls zum Abkommen wird aufgehoben.

5 artikla

1. Tämä pöytäkirja on ratifioitava; ratifiointiasiakirjat on vaihdettava mahdollisimman pian Berliinissä.

2. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää ratifiointiasiakirjojen vaihtamisajankohdan jälkeen ja sen määräyksiä sovelletaan

a) Saksan liittotasavallassa

1) lähteellä pidätettävien verojen tapauksessa, niiden määrien osalta, jotka maksetaan tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

2) muiden verojen tapauksessa, niiden verojen osalta, jotka kannetaan tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta kausilta;

b) Suomen tasavallassa

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

2) muiden tulosta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tehty Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019 kahtena suomen- ja saksankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan puolesta

Mika Lintilä

Saksan liittotasavallan puolesta

Detlef Lingemann

Artikel 5

(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich in Berlin ausgetauscht.

(2) Dieses Protokoll tritt dreißig Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine Bestimmungen sind anzuwenden

a) in der Bundesrepublik Deutschland

1) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs gezahlt werden, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt;

2) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs beginnen, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt;

b) in der Republik Finnland

1) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Einkünfte, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs bezogen werden, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt;

2) bei den übrigen Steuern vom Einkommen auf die Steuern, die für Veranlagungszeiträume zu erheben sind, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs beginnen, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt.

Geschehen zu Helsinki am 18. November 2019 in zwei Urschriften, jede in finnischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Republik Finnland

Mika Lintilä

Für die Bundesrepublik Deutschland

Detlef Lingemann

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.