HE 264/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki siitä menettelystä, jota noudatettaisiin täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja. Vakuutusoikeus on tarkoitus jakaa nykyisiä jaostoja suurempiin osastoihin, jotka voisivat erikoistua asiaryhmittäin ja pystyisivät toimimaan tulosyksikköinä. Osaston päällikkönä toimisi vakuutusoikeuden laamanni. Täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja joudutaan siihen tilanteeseen, jossa kaikki vanhemmat vakuutustuomarit eivät saisi laamannin virkaa. Tältä osin ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki, joka sisältäisi menettelysäännökset nimitettäessä ensimmäisen kerran laamanneja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003, eli samanaikaisesti kuin eduskunnassa 11 päivänä joulukuuta 2002 hyväksytty vakuutusoikeuslaki.


1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vakuutusoikeudesta annetun lain (14/1958) 2 §:n mukaan vakuutusoikeudessa on vakuutusylituomari sekä vanhempia ja nuorempia vakuutustuomareita. Näiden lisäksi vakuutusoikeudessa on lääkärijäseniä ja muita maallikkojäseniä.

Vakinaisen tuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Vakuutusoikeus julistaa vanhemman ja nuoremman vakuutustuomarin viran haettavaksi. Tuomarinvalintalautakunnan tehtävänä on valmistella valtioneuvostolle viran täyttämistä ja tehdä perusteltu esitys virkaan nimittämisestä. Lautakunta pyytää ennen nimitysesityksen tekemistä lausunnon hakijoista siltä tuomioistuimelta, joka on julistanut viran haettavaksi. Vakuutusoikeus päättää lausunnosta hallintojaostoksi nimitetyssä kokoonpanossa, johon kuuluvat vakuutusylituomari ja vakuutustuomarit.

Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Vakuutusylituomariksi voidaan nimittää henkilö, jolla on edellä mainittujen edellytysten lisäksi johtamistaitoa.

Perustuslain 103 §:n mukaan tuomareilla on vahvempi virassapysymisoikeus kuin muilla virkamiehillä. Perustuslaissa säädettyyn tuomarin virassapysymisoikeuteen kuuluu, ettei tuomaria voida irtisanoa. Tuomaria ei voida myöskään ilman hänen suostumustaan siirtää toiseen virkaan, ellei siirto aiheudu tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestämisestä.

Vuoden 2003 talousarvioesitykseen liittyy hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (101/2002 vp). Esityksen tavoitteena on muun muassa vakuutusoikeuden organisaation kehittäminen nykyistä joustavammaksi ja erikoistuneemmaksi. Vakuutusoikeuden jakaminen pienempiin helpommin hallittaviin yksiköihin toteutettaisiin jakamalla se osastoihin.

Osastojen johtamista varten perustettaisiin uusia vakuutusoikeuden laamannin virkoja. Laamannien tehtävänä olisi seurata oikeuskäytäntöä osastollaan sekä vastata osastonsa tulostavoitteen toteutumisesta. Virka olisi sellainen päällikkötason virka, jonka kelpoisuusvaatimukseksi olisi perusteltua säätää johtamistaito. Vakuutusoikeuden muiden lainoppineiden jäsenten virkanimikkeitä korjattaisiin myös siten, että nykyisistä vanhemman ja nuoremman vakuutustuomarin virkanimikkeistä luovuttaisiin ja niiden tilalle tulisi yhtenäinen vakuutusoikeustuomarin virkanimike.

Nykyisten asiamäärien pohjalta arvioituina vakuutusoikeuteen voitaisiin muodostaa kolme osastoa. Vakuutusoikeustuomarit erikoistuisivat nykyistä enemmän osastollaan käsiteltäviin asiaryhmiin. Tämä tehostaisi juttujen käsittelyä ja parantaisi ratkaisujen laatua. Kullekin osastolle on tarkoitus perustaa vakuutusoikeuden laamannin virka. Vastaavasti lakkautettaisiin kolme vanhemman vakuutustuomarin virkaa, tällä hetkellä näitä virkoja on seitsemän. Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen toteutetaan vuoden 2003 talousarviossa. Kaikki vakinaisen vanhemman vakuutustuomarin viranhaltijat eivät siis voi saada osaston johtajana toimivan vakuutusoikeuden laamannin virkaa. Vaikkakin virat vastaisuudessa olisivat hakuvirkoja, ei niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä voida noudattaa täydellistä hakumenettelyä.

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tuomareiden nimittämisestä annettua lakia (205/2000) muutettaisiin paitsi muuttamalla vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten virkanimikkeet edellä mainituin tavoin myös siten, että vakuutusoikeuden laamanniksi voitaisiin nimittää henkilö, jolla on myös johtamistaitoa. Virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä ei virkoihin ilmoittautuneilta voida vaatia johtamistaitoa, sillä tätä edellytystä ei ole vanhemmilla vakuutustuomareilla, joiden joukosta laamannit nimitetään. Tämän vuoksi tässä esityksessä ehdotetaan, että nykyisten vanhempien vakuutustuomareiden keskuudesta voitaisiin nimittää tähän tehtävään kyvykkäimmät henkilöt. Muilta kuin hakumenettelyn osalta noudatet-taisiin mahdollisimman tarkoin niitä sään-nöksiä, joita noudatetaan vakuutusoikeuden tuomareiden nimittämisessä.

Ehdotetun lain 1 §:ssä todettaisiin lain soveltamisen rajoittuminen siihen, kun vakuutusoikeuden laamannin virat täytetään ensimmäisen kerran.

Lain 2 § koskisi vakuutusoikeuden vanhempia vakuutustuomareita, jotka voisivat hakumenettelyn sijasta ilmoittautua laamannin virkoihin. Ilmoittautuminen rajattaisiin vakinaisiin vanhempiin vakuutustuomarei-hin, koska laamannin virat perustetaan vanhempien vakuutustuomarin virkojen tilalle. Kuten ehdotetun vakuutusoikeuslain perusteluista ilmenee, vakuutusoikeuden laamannin tehtävät poikkeaisivat nykyisten jaoston pu-heenjohtajien tehtävistä siten, että laamannil-le kuuluisi lainkäyttötehtävien lisäksi johta-miseen ja osaston hallintoon kuuluvia tehtä-viä. Nykyisten vanhempien vakuutustuoma-reiden keskuudesta tulisi valita tähän tehtä-vään kyvykkäimmät henkilöt.

Lain 3 §:n 1 momentin mukaan laamannien nimittämisessä ensimmäistä kertaa noudatettaisiin muutoin, mitä tuomarin viran täyttämisestä muualla lainsäädännössä on säädetty. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä laa-manneilta ei vaadittaisi johtamistaitoa eli so-vellettaisi tuomareiden nimittämisestä anne-tun lain 11 §:ää sellaisena kuin se on voimas-sa tämän lain tullessa voimaan.

1. Esityksen vaikutukset

Tällä esityksellä on vaikutuksia lähinnä vakuutusoikeuden vanhemman vakuutustuomarin viran haltijoihin, joista kolme tullaan nimittämään vakuutusoikeuden laamannin virkaan.

2. Esityksen valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003 eli samanaikaisesti ehdotetun vakuutusoikeuslain kanssa, jonka eduskunta on hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 2002.

Jotta nimittämiset saataisiin suoritetuiksi ajoissa, tulisi laissa antaa myös mahdollisuus ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin jo ennen lain voimaantuloa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuslaissa ( / ) mainittuja vakuutusoikeuden laamannin vir-koja.

2 §

Vakuutusoikeuden laamannin virkaan voivat ilmoittautua vakuutusoikeuden vanhemman vakuutustuomarin viran haltijat.

3 §

Vakuutusoikeuden laamannin nimittämiseen sovelletaan muutoin, mitä tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa (205/2000) säädetään.

Vakuutusoikeuden laamannin nimittämisestä virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä sovelletaan tuomareiden nimittämisestä an-netun lain 11 §:ää sellaisena kuin se on voi-massa tämän lain tullessa voimaan.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.