HE 85/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että kirkollishallituksen lainoppineen asessorin lakkautettua virkaa koskevat ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain säännökset muutetaan koskemaan perustettua lainoppineen kirkkoneuvoksen virkaa. Lisäksi ehdotetaan, että säännös museonhoitajasta muutetaan koskemaan museonjohtajan virkaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain (521/1969) 6 §:n 3 momentin nojalla kirkollishallituksen virkamiehiin sovelletaan valtion virkamieslakia (750/1994) ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Jos ortodoksisen kirkkokunnan viran palkkaus suoritetaan valtion varoista, on tällaisen viran perustamiseen, siirtämiseen, muuttamiseen ja lakkauttamiseen valtion virkamieslain 68 §:n mukaan sovellettava, mitä valtion talousarviossa eriteltävistä viroista säädetään. Valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 2 §:n nojalla valtion talousarviossa eriteltyjen virkojen nimikkeet muutetaan asianomaisen ministeriön päätöksellä.

Eduskunta on vahvistaessaan vuoden 2001 ensimmäisen lisätalousarvion hyväksynyt sen, että ortodoksiseen kirkkokuntaan 1 päivästä elokuuta 2001 perustetaan lainoppineen kirkkoneuvoksen virka (A27) ja että samasta ajankohdasta lakkautetaan lainoppineen asessorin virka (A23). Tämän johdosta opetusministeriö on heinäkuussa 2001 tekemällään päätöksellä perustanut ja lakkauttanut edellä mainitut virat.

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a §:n 3 momentin nojalla kirkollishallituksen lainoppineen asessorin, sihteerin ja museonhoitajan tulee kuulua Suomen ortodoksiseen kirkkokuntaan. Kirkollishallituksen lainoppineen asessorin virka on ollut niin sanottu päällikkövirka. Lainoppinut asessori on toiminut kirkollishallituksen kanslian päällikkönä ja huolehtinut kirkkokunnan yleishallintoon, lainvalmisteluun ja kirkollishallituksen henkilöstöön liittyvistä asioista. Eduskunnan vahvistamassa virkajärjestelyssä lainoppineen asessorin tehtävät ovat siirtyneet lainoppineelle kirkkoneuvokselle. Ottaen huomioon lainoppineen kirkkoneuvoksen työn ortodoksiseen uskontoon liittyvä luonne, on perusteltua, että asianomainen virkamies kuuluu Suomen ortodoksiseen kirkkokuntaan.

Vuonna 1957 perustettu Suomen ortodoksinen kirkkomuseo on oman alansa valtakunnalliseksi erikoismuseoksi luonnehdittava museo. Suomen ortodoksisen kirkkokunnan keskustalossa Kuopiossa toimivan museon henkilökuntaan kuuluu museon toiminnasta vastaava museonhoitaja, tutkija, tekstiilikonservaattori ja museoapulainen sekä osa-aikaiset oppaat. Museolla on tutkimus-, opetus- ja neuvontatoimintaa ja se tuottaa vuosittain muutaman oman erikoisnäyttelyn. Museon kävijämäärä on noin 11 000 henkeä vuodessa. Hallitus on vuoden 2002 ensimmäisessä lisätalousarviossa (HE 67/2002 vp) ehdottanut, että museonhoitajan (A23) viran nimi muutettaisiin museonjohtajaksi (A23). Museonhoitajan tehtävät siirtyisivät museonjohtajalle. Museonjohtaja on yleisesti käytetty nimike ammattimaisesti hoidetuissa museoissa, jollainen Suomen ortodoksinen kirkkomuseo on. Ottaen huomioon museonjohtajan työn ortodoksiseen uskontoon liittyvä luonne, on perusteltua, että asianomainen virkamies kuuluu Suomen ortodoksiseen kirkkokuntaan.

Lain 36 a §:n 3 momentissa ehdotetaan vahvistettavaksi säännöksessä mainittujen virkamiesten kelpoisuusvaatimuksena Suomen ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluminen.

Lain 38 §:n 3 momentin mukaan kirkollishallituksen lainoppineella asessorilla on puheoikeus kirkolliskokouksessa. Säännökseen ehdotetaan tehtäväksi virkajärjestelystä johtuva tekninen muutos.

2. Esityksen vaikutukset

Lainoppineen kirkkoneuvoksen viran perustamiseen liittyvät valtion talousarvion menonlisäykset on ratkaistu vuoden 2001 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä. Museonhoitajan virkanimikkeen muutos ei aiheuttaisi muutoksia palkkausluokkiin eikä näin ollen aiheuttaisi lisäkustannuksia valtiolle. Virkajärjestelyillä ja nimikkeiden muutoksella ei olisi kirkkokunnan organisaatioon kohdistuvia vaikutuksia. Kirkollishallituksen viranhaltijoiden lukumäärä säilyisi samana. Laissa vahvistettaisiin edelleen kirkollishallituksen tiettyjen virkamiesten kelpoisuusvaatimuksena Suomen ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluminen.

3. Asian valmistelu

Esitys perustuu Suomen ortodoksisen kirkkokunnan ehdotukseen. Ortodoksisen kirkkokunnan XVIII varsinainen kirkolliskokous on käsitellyt asian. Hallituksen esitys on valmisteltu ortodoksisessa kirkollishallituksessa ja opetusministeriössä virkatyönä.

4. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun asetukseen (179/1970) tehdään lain tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi vastaavat virkanimikemuutokset. Samalla on tarkoitus muuttaa asetuksen 163 §:n museonjohtajaa koskevia kelpoisuusvaatimuksia siten, että nykyinen pykälän 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vaihtoehtoinen soveltuva ortodoksisen pappiskoulutuksen tasoinen loppututkinto poistuisi. Museonjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi jäisi pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkemmin määritelty soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu

6. Säätämisjärjestys

Perustuslain 80 §:ssä säädetään, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Lain tasoa edellyttävänä sääntelynä on pidettävä myös vaatimusta, jonka mukaan tiettyjen ortodoksisen kirkkokunnan virkamiesten tulee kuulua ortodoksiseen kirkkokuntaan. Eduskunnan hallintovaliokunta on ottanut asiaan kantaa mietinnössään (HaVM 15/2000 vp). Hallitus katsoo, että laki voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/1969) 36 a §:n 3 momentti ja 38 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 36 a §:n 3 momentti laissa 856/2000 ja 38 §:n 3 momentti laissa 53/1998, seuraavasti:

36 a §

Kirkollishallituksen lainoppineen kirkkoneuvoksen, sihteerin ja museonjohtajan tulee kuulua kirkkokuntaan.

38 §

Kirkollishallituksen lainoppineella kirkkoneuvoksella on puheoikeus kirkolliskokouksessa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.