HE 247/2001

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta tarkistettaisiin työnantajalle maksettavan työmarkkinatuen enimmäisajan pidentämisen johdosta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työvoimapolitiikan uudistuksen yhteydessä on vuoden 1998 alusta otettu käyttöön järjestely, jossa työmarkkinatuki yksinään tai yhdistettynä työllistämistukeen (yhdistelmätuki) maksetaan työnantajalle. Tarkoituksena on tehostaa työmarkkinatuen ja aktiivisten toimenpiteiden yhteensovitusta yli 500 päivää työttömänä olleiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyen työmarkkinatuesta annetun lain 12 c §:ää on muutettu vuoden 2002 alusta voimaan tulleella lailla (1431/2001) siten, että työnantajalle maksettavan työmarkkinatuen kestoa pidennettiin 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Tämän johdosta myös työttömyysturvalakia on muutettu maaliskuun alusta vuonna 2002 voimaan tulevalla lailla (1397/2001) siten, että yhdistelmätukiajalta työssäoloehtoon luetaan työstä puolet. Muutos koski työttömyysturvalain 16 §:n 2 momentin säännöstä työssäoloehdosta määrättäessä oikeudesta ansioon suhteutettuun päivärahaan. Lain 13 §:n 2 momentin säännös, jossa säädetään työssäoloehdosta määrättäessä oikeudesta peruspäivärahaan, jäi tarkistamatta. Tämän vuoksi ehdotetaan työttömyysturvalain 13 §:n 2 momenttia tarkistettavaksi siten, että se vastaisi sisällöltään lain 16 §:n 2 momentin säännöstä eli että yhdistelmätuen ajalta työssäoloehtoon luettaisiin työstä puolet.

1. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Työssäoloehtoa koskevien säännösten tarkistamisen on arvioitu lisäävän työttömyyspäivärahamenoja vuonna 2002 sekä ansio- että perusturvan osalta yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Peruspäivärahan osuus tästä on arviolta enintään 0,8 miljoonaa euroa. Yhdistelmätukiajan pidentämisen vaikutukset myös peruspäivärahan edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon on otettu huomioon käsiteltäessä valtion vuoden 2002 talousarviota.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen edustajien kanssa.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002 kuitenkin siten, että sitä sovellettaisiin vuoden 2002 alusta tehtyyn työssäoloehtoon luettavaan työhön.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1356/1997, seuraavasti:

13 §
Oikeus peruspäivärahaan

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai jonka työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä vähintään 80 tuntia jakaantuneena kullekin viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehdon täyttymisessä otetaan huomioon työ, jota henkilö on tehnyt täytettyään 16 vuotta. Lisäksi työssäoloehtoon sovelletaan, mitä 16 §:n 3―5 momentissa säädetään. Tässä momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan luetaan puolet työstä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002 kuitenkin siten, että sitä sovelletaan vuoden 2002 alusta tehtyyn työssäoloehtoon luettavaan työhön.


Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.