HE 217/1998

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siemenkauppalain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siemenkauppalain 3 ja 4 § niin, että laki on yhdenmukainen Euroopan yhteisön säännösten kanssa. Esitys on saman sisältöinen kuin viimeksi vuonna 1997 annettu hallituksen esitys, jonka johdosta eduskunta muutti sanottuja lainkohtia esityksen mukaisesti, mutta olemaan voimassa väliaikaisesti vain vuoden 1998 loppuun.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1999 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Voimassa oleva siemenkauppalaki (233/1993) annettiin vuonna 1993 Euroopan talousalueesta (ETA) annetun sopimuksen mukaisesti. Laki on yhdenmukainen Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännön kanssa, lukuunottamatta lain 3 ja 4 §:ää. Ne on muotoiltu ETA-sopimuksen ja sittemmin Suomen Euroopan yhteisöön liittymisestä tehdyn sopimuksen mukaisesti ja niiden sisältämät poikkeussäännökset saivat olla voimassa vain vuoden 1996 loppuun saakka, jona aikana Suomen tuli sopeuttaa siementuotantojärjestelmänsä EY:n järjestelmän mukaiseksi.

Hallitus antoi eduskunnalle lokakuussa 1996 esityksen siemenkauppalain 3 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 204/1996 vp) niin, että siemenkauppalaki saatettaisiin yhdenmukaiseksi EY:n lainsäädännön kanssa. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, mutta lainmuutos (1344/1996) tuli voimaan vain väliaikaisesti ja oli voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.

Hallitus antoi eduskunnalle vuonna 1997 uuden esityksen laiksi siemenkauppalain muuttamisesta (HE 211/1997 vp), johon kuului myös poikkeussäännösten poistaminen. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen poikkeussäännösten osalta taas väliaikaisena vuoden 1998 loppuun voimassa olevana lainmuutoksena (1284/1997). Hallituksen esitykseen antamaansa vastaukseen eduskunta sisällytti lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee käsiteltäessä EU:n komission uutta ehdotusta neuvoston direktiiviksi siemenkaupan alalle asettaa tavoitteeksi sellaisen järjestelyn, joka mahdollistaa toimenpiteet maamme siemenhuollon toimivuuden ja Suomen oloissa käyttökelpoisen siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden säilymisen turvaamiseksi siten kuin eduskunta on jo aikaisemmin maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöjen (MmVM 28/1992 vp ja MmVM 23/1996 vp) mukaisesti edellyttänyt.

Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut eduskunnan suurelle valiokunnalle 1.4.1998 kirjeen, joka liittyy valtioneuvoston kirjelmään kylvösiemendirektiivien muuttamisesta (U 17/1995 vp).

Suomi on esittänyt vaatimuksenaan nyt käsittelyssä olevaan EY:n komission uuteen ehdotukseen neuvoston direktiiviksi siemenkaupan alalle, että siementavaran laatuvaatimuksia tulee voida kansallisesti tarvittaessa alentaa tilapäisesti. Suomen osalta tämä koskee erityisesti siementavaran itävyysvaatimuksia, sillä useimpina kasvukausina EY:n laatuvaatimukset itävyyden suhteen ovat Suomelle liian korkeat.

Liittymissopimuksen mukaisesti Suomen siemenkauppalainsäädännön tulee olla yhdenmukainen yhteisölainsäädännön kanssa. Tämän vuoksi laista ehdotetaan poistettavaksi sen 3 ja 4 §:ään sisältyvät poikkeussään-nökset.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun siemenkauppalain (233/1993) 3 §:n 1 momentti sekä 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Sertifioitu kylvösiemen

Asianomainen ministeriö päättää, sen mukaan kuin kylvösiemenen tuottamista ja markkinoimista koskevat Euroopan yhteisön säännökset edellyttävät, mitä kylvösiementä saa markkinoida ainoastaan virallisesti varmennettuna (sertifioitu kylvösiemen). Ministeriö päättää tarkemmin myös kylvösiemenen sertifioimisesta ja muussa maassa sertifioidun kylvösiemenen markkinoimisesta Suomessa.


4 §
Muu kylvösiemen

Asianomainen ministeriö päättää, sen mukaan kuin kylvösiemenen tuottamista ja markkinoimista koskevat Euroopan yhteisön säännökset edellyttävät, mitä vaatimuksia sertifioimattoman siementavaran tulee sitä markkinoitaessa täyttää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.


Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.