Kollektivavtal för malmgruvor

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 2/2022
Delgivningsdatum: 09.05.2022
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrins arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 10.01.2022
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 10.01.2022
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2023
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 2/2022
Datum för utfärdande 9.5.2022
Ärende nr 22–35

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för malmgruvor 2022–2023
Undertecknat 10.1.2022
Träder i kraft 10.1.2022

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrins arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde omfattar kollektivavtalet för
malmgruvor anställningsförhållandena mellan Teknologiindustrins arbetsgivare
rf:s medlemsföretag inom gruvindustrin och alla deras anställda.
Avtalsparterna förbinder sig att medverka till att inga parallellavtal sluts inom
detta kollektivavtals tillämpningsområde. Förbudet mot parallellavtal hindrar inte
att företagsspecifika kollektivavtal ingås med företag som inte är organiserade i
en arbetsgivarorganisation.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal
uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Teknologiindustrins arbetsgivare har anmält att det vid förbundets åtta
medlemsföretag finns 1 329 anställda som omfattas av detta kollektivavtals
tillämpningsområde.

Industrifacket rf har anmält att cirka 1 380 av förbundets medlemmar arbetar
inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Nytt kollektivavtal

Industrifacket har ansett att avtalet inte är nytt till innehåll eller
tillämpningsområde, utan att endast namnet på förhandlingsparten har
ändrats. Innehållet i avtalet är detsamma som det kollektivavtal som tidigare
förhandlats fram med Teknologiindustrin rf. Enbart ett byte av
arbetsgivarorganisation innebär inte att det rör sig om ett helt nytt kollektivavtal
när det gäller bedömningen av allmänt bindande verkan.

6 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan gäller
giltigheten av beslutet om allmänt bindande verkan. Enligt den
regeringsproposition som ledde till att paragrafen infördes (RP 157/2000,
s. 134) skulle beslutet att förklara ett kollektivavtal som allmänt bindande gälla
tills nämnden konstaterar att det inte längre är representativt. Om
kollektivavtalsparterna ändras kan kollektivavtalet dock inte förbli detsamma.
Då ska det ändrade kollektivavtalets allmänt bindande verkan enligt
propositionen bedömas på samma sätt som ett kollektivavtal vars allmänt
bindande verkan inte tidigare har fastställts genom beslut.

Teknologiindustrins arbetsgivare rf har blivit avtalspart i kollektivavtalet i stället
för Teknologiindustrin rf, så det är fråga om ett nytt kollektivavtal. Enligt
nämndens vedertagna praxis ges då ett beslut om allmänt bindande verkan.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Nämnden för fastställande använder i regel Statistikcentralens
sysselsättningsstatistik vid bedömningen av det totala antalet anställda i en
bransch. Vid behov använder nämnden även andra utredningar i sin
bedömning. Det kan handla om exempelvis andra statistiska uppgifter,
branschspecifika register, utredningar och rapporter eller uppgifter från
branschorganisationer eller forskningsinstitut.
Nämnden har vid behandlingen av det tidigare kollektivavtalet mellan
Teknologiindustrin rf och Industrifacket rf som ingåtts för samma
tillämpningsområde konstaterat att arbetstagarna inom branschen statistikförs
även i andra branschklasser än i klass 07 Utvinning av metallmalmer. Enligt
arbets- och näringsministeriets branschrapport om gruvindustrin 2021:4 bröts
metallmalmer i nio gruvor i Finland 2020. Åtta företag omfattas av
kollektivavtalet för malmgruvors normala bindande verkan, vilket innebär att
huvudparten av de 1 329 arbetstagarna inom branschen är arbetstagare som
omfattas av den normala bindande verkan. Enligt de utredningar som nämnden
fått är det totala antalet anställda inom branschen 100–200 fler än så. Även
antalet arbetstagare som framgår av sysselsättningsstatistiken stöder denna
uppskattning.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom
kollektivavtalet för malmgruvor cirka 1 530 och å andra sidan det antal
arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt
lagen om kollektivavtal 1 329, kan man konstatera att kollektivavtalet för
malmgruvor enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet
med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande
verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt
bindande verkan att kollektivavtalet för malmgruvor är representativt för
tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i
arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

TIDPUNKT FÖR TILLÄMPNING AV KOLLEKTIVAVTALET SOM ALLMÄNT BINDANDE

Det kollektivavtal som avses i detta beslut tillämpas på det sätt som avses i
2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal
från och med kollektivavtalets ikraftträdande den 10 januari 2022.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av
kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 §
i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen på det sätt som
framgår av den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av:nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Ulla Liukkunen, medlem Jari Murto

Föredragande: Tanja Ylitöyrä tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.