09.05.2022 6/2022

Kollektivavtal för dataservicebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2022
Delgivningsdatum: 09.05.2022
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrins arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: De Högre Tjänstemännen YTN rf, Tietoala ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 03.01.2022
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 03.01.2022
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2023
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 6/2022
Datum för utfärdande 9.5.2022
Ärende nr 22-22

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för dataservicebranschen 2022–2023
Underskrift 3.1.2022
Ikraftträdande 3.1.2022

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrins arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: Tietoala ry, De högre tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för dataservicebranschen tillämpas enligt bestämmelsen om
tillämpningsområde på arbetsvillkoren för arbetstagare vid serviceföretag i
databranschen.

Med serviceföretag i databranschen avses i detta kollektivavtal ett företag vars
huvudsakliga bransch är att erbjuda dataservice såsom
databehandlingsservice, personarbetsbaserade tjänster, programprodukter
och leverans av heltäckande datasystem till andra företag. Företaget kan även
bedriva försäljning, service och installation.

Kollektivavtalet gäller inte företagets ledning eller personer i sådan ställning
att de representerar arbetsgivaren när arbetsvillkoren bestäms för
tjänstemän som omfattas av detta avtal.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om
kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet har angett att det på förbundets 143 medlemsföretag
finns 19 941 anställda som omfattas av detta kollektivavtals
tillämpningsområde.

YTN ry har meddelat att 6 500 av dess medlemmar arbetar inom
kollektivavtalets tillämpningsområde. Antalet ökar eftersom organisationen varje
vecka får anmälningar från företag om att de har blivit medlemmar i
arbetsgivarorganisationen eller på annat sätt förbinder sig att iaktta
kollektivavtalet för dataservicebranschen.

Tietoala ry har meddelat att 2 500 av dess medlemmar arbetar inom
kollektivavtalets tillämpningsområde.

Statistikkälla för det totala antalet anställda inom branschen

Arbetsgivarförbundet har ansett att det totala antalet anställda inom branschen
borde bedömas utifrån Statistikcentralens statistik Nationalräkenskaper i stället
för den sysselsättningsstatistik från Statistikcentralen som nämnden tidigare har
använt i sitt beslutsfattande. Arbetstagarförbunden har konstaterat att antalet
anställda inom branschen bör bedömas utifrån statistiken över
nationalräkenskaperna.

Statistikcentralen har ombetts att komma med utredning i ärendet. Nämnden
har med anledning av den utredning man fått berett båda avtalsparterna
tillfälle att yttra sig.

Nämnden för fastställande har i sin bedömning av det totala antalet anställda i
branschen använt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik som den
huvudsakliga källan för hela nämndens verksamhet. Enligt arbetsdomstolens
avgörandepraxis är sysselsättningsstatistiken de mest pålitliga uppgifterna vid
bedömningen av representativiteten om det totala antalet arbetstagare i en
bransch (AD 2007:32).

I bedömningen av allmänt bindande verkan utreds det huruvida bestämmelsen
om kollektivavtalets tillämpningsområde motsvarar näringsgrensindelningen
(TOL 2008). I sysselsättningsstatistiken anges näringsgrensindelningen med
fem siffror, vilket är nödvändigt för att skilja de olika kollektivavtalens
tillämpningsområden åt. Av sysselsättningsstatistiken framgår dessutom
löntagarens socioekonomiska ställning (dvs. om det är fråga om en
arbetstagare eller tjänsteman).

Nämnden har vid behov använt även andra utredningar i uppskattningen av
det totala antalet anställda inom branschen. Det kan handla om exempelvis
andra statistiska uppgifter, branschspecifika register, utredningar och
rapporter eller uppgifter från branschorganisationer eller forskningsinstitut.

Enligt utredningen bygger statistiken över nationalräkenskaperna på
uppgifter om lönesumma och årsverk. Enligt Statistikcentralens utredning är
sysselsättningsstatistiken den mest fungerande källan i de exakta bransch-,
yrkes- eller regionuppgifterna.

Enligt den erhållna utredningen har all befintlig statistik sina begränsningar.
Även om det inte alltid finns exakta uppgifter om sysselsättningsstatistiken i
varje situation, lämpar sig sysselsättningsstatistiken bäst för att utreda de fakta
som är nödvändiga för nämndens beslutsfattande.
Den utredning som erhållits i ärendet ger inte anledning att bedöma ärendet på
ett annat sätt när det gäller detta kollektivavtals tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för dataservicebranschen gäller hela företagets personal. Ur
kollektivavtalens perspektiv känner man alltså inte till indelningen i högre
tjänstemän, tjänstemän och arbetstagare.

Kollektivavtalet tillämpas i branschgrupp 62 (IT-tjänster) samt i klasserna 63110
(databehandling, hosting o.d.), 63120 (webbportaler) och delvis i klass 58210 (utgivning av dataspel).

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik och annan utredning kan det
totala antalet anställda inom branschen enligt kollektivavtalet för
dataservicebranschen uppskattas till minst cirka 60 876.


SLUTSATS

Enligt 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) ska ett allmänt
bindande kollektivavtal vara representativt för branschen i fråga. I förarbetet
till arbetsavtalslagen (RP 157/2000) har konstaterats att det är klart att om
cirka hälften av arbetstagarna inom en bransch omfattas av kollektivavtalets
normala bindande verkan på grund av medlemskap i arbetsgivarförbundet,
ska kollektivavtalet anses vara representativt på det sätt som avses i
förslaget. Vid bedömningen ska dock utöver representativiteten även andra
kriterier beaktas, såsom den etablerade kollektivavtalsverksamheten inom
branschen i fråga, branschens allmänna organisationsgrad på båda sidor
samt målet för kollektivavtalens allmänt bindande verkan som en omfattande
tryggare av minimivillkoren för arbetet för icke-organiserade arbetsgivares
arbetstagare.

I nämndens avgöranden och i arbetsdomstolens etablerade praxis har
representativiteten enligt lagrummet bestämts på basis av hur många av de
inom branschen arbetande anställdas anställningsvillkor bestäms enligt 4 § i
lagen om kollektivavtal på basis av respektive kollektivavtals normala bindande
verkan och i avgörandena har deras andel jämförts med det totala antalet
anställda inom branschen. I lösningarna har man inte fastställt kollektivavtal
som allmänt bindande på basis av representativiteten enligt kollektivavtalet för
dataservicebranschen ens på basis av ovan nämnda tilläggskriterier.

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som
avses i kollektivavtalet för dataservicebranschen (19 941) och å andra sidan
antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets
krets för bindande verkan (60 876) kan man konstatera att kollektivavtalet
för dataservicebranschen inte kan anses vara representativt för
tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i
arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande
verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt
bindande verkan att kollektivavtalet för dataservicebranschen mellan
Teknologiindustrins arbetsgivare rf, YTN rf och Tietoala ry inte är
representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap.
7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

IKRAFTTRÄDANDE AV BESLUTET

Ett avgörande som fastställer att ett kollektiv saknar allmänt bindande verkan
träder i kraft när det har vunnit laga kraft.
dataservice branschen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen på det sätt som
framgår av den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Ulla Liukkunen, medlem Jari Murto

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.