Kollektivavtal för skogsmaskinbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 1/2022
Delgivningsdatum: 09.05.2022
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Koneyrittäjät ry
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 08.03.2022
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2022
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2024
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 1/2022
Datum för utfärdande 9.5.2022
Ärende nr 22–53

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för skogsmaskinsbranschen 2022–2024
Undertecknat 8.3.2022
Träder i kraft 1.2.2022

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Koneyrittäjät ry
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för
skogsmaskinsbranschen enligt sitt tillämpningsområde på Koneyrittäjät och
dess medlemsföretag och deras anställda inom arbete i skogsmaskinbranschen.

I kollektivavtalet betraktas följande arbeten som arbeten i skogsmaskinbranschen:
1. Skogsavverkning, bearbetning och tillvaratagande av energived samt
avtalstransporter av det utanför industrianläggningar, lossning, transport,
lastning och annan hantering av trämaterial och flis på industrianläggningar,
på lager, i hamnar eller i flis- och trävaruterminaler, grävning och underhåll av
skogsdiken, byggande och underhåll av skogsvägar, skogsbruk och
bearbetning av jorden samt spridning av växtskyddsmedel,
bekämpningsmedel och gödningsmedel, upphuggning och krossning av virke,
skogsarbete på ovan nämnda medlemsföretag, annat arbete som utförs
säsongsmässigt eller tillfälligt
2. Installation, underhåll och reparation av utrustning som används för de
arbeten som avses i punkt 1 samt transport av sådan utrustning
3. Arbete som utförs av arbetstagare som huvudsakligen arbetar med
skogsmaskiner enligt definitionen ovan eller med annat skogsarbete eller
med planering eller assisterande arbete till stöd för sådant arbete.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal
uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Koneyrittäjät har uppgett att föreningen har 1 405 medlemsföretag som omfattas
av kollektivavtalet, och dessa företag har 5 200 anställda som omfattas av
avtalet.

Industrifacket har uppgett att det har 1 231 medlemmar som arbetar inom
avtalsområdet.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom skogsmaskinsbranschen kan inte fastställas
utifrån statistiken på grund av exempelvis säsongsvariationer i skogsarbetet.
Koneyrittäjät och Industrifacket har uppgett att de uppskattar att det finns cirka
5 800 arbetstagare inom sektorn. På grundval av svaren från parterna i avtalet
kan man uppskatta att det totala antalet arbetstagare inom sektorn är cirka
5 800.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom
kollektivavtalet för skogsmaskinsbranschen på 5 800 och å andra sidan det
antal arbetstagare som omfattas av kollektivavtalets bindande verkan enligt
lagen om kollektivavtal på 5 200 personer, kan man konstatera att
kollektivavtalet för skogsmaskinsbranschen enbart på dessa grunder är
representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i
arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande
verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt
bindande verkan att kollektivavtalet för skogsmaskinsbranschen är
representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap.
7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

TIDPUNKT FÖR TILLÄMPNING AV KOLLEKTIVAVTALET SOM ALLMÄNT BINDANDE

Det kollektivavtal som avses i detta beslut tillämpas på det sätt som avses i
2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal
från och med kollektivavtalets ikraftträdande den 1 februari 2022.
Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande
av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av
9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen på det sätt som
framgår av den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Ulla Liukkunen, medlem Jari Murto

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.