20.04.2020 3/2020

Kollektivavtal mellan AVAINTA Arbetsgivarna rf och Finlands musikers förbund rf

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 3/2020
Delgivningsdatum: 20.04.2020
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: AVAINTA Arbetsgivarna rf
Arbetstagarpart: Finlands Musikerförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 27.04.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 3/2020
Datum för utfärdande 20-04-2020
Dnr 11955

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal mellan AVAINTA Arbetsgivarna rf och Finlands Musikerförbund rf
Undertecknat 27-04-2018
Ikraftträdelse 01-02-2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: AVAINTA Arbetsgivarna rf
ArbARArbetsgivarpart: Finlands Musikerförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

I kollektivavtalet mellan AVANINTA Arbetsgivarna rf och Finlands Musikerförbund rf bestäms att på de musiker i symfoniorkestrar som är anställda hos AVAINTA Arbetsgivarna rf tillämpas de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för musiker som ingåtts mellan Finlands Musikerförbund rf och Kommunala arbetsmarknadsverket.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för musiker mellan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry och Finlands Musikerförbund rf.

AVAINTA Arbetsgivarna rf:s stadgar och avtalsparternas utlåtanden om regelfrågan

AVAINTA Arbetsgivarna rf har 2016 ändrat sina stadgar så att föreningen enligt 2 § är arbetsgivarorganisation för kommunägda aktiebolag och sammanslutningar som omfattas av kommunernas bestämmanderätt samt för aktiebolag som ägs av dem och för andra sammanslutningar som ägs av dem. I 4 § i stadgarna konstateras att även sammanslutningar eller stiftelser inom samma områden som kommunala serviceinrättningar kan vara medlemmar i föreningen.

Enligt uppgifter som nämnden fått av föreningen tillämpar föreningen sina stadgar så att de nya medlemmarna ska vara kommunägda eller sammanslutningar som kommunerna har bestämmande inflytande över. Medlemmar kan dock också vara andra än kommunägda sammanslutningar som producerar tjänster för kommunerna, om de har anslutit sig som medlemmar innan stadgarna ändrades. En sammanslutning som inte är kommunägd kan inte längre efter ovannämnda stadgeändring bli medlem i AVAINTA Arbestgivarna rf.

Finlands Musikerförbund rf ry har ansett att personer som arbetar inom AVAINTA:s branscher är anställda inom den privata sektorn, och om de kommunala orkestrarna övergår till att omfattas av arbetsgivaransvaret för kommunägda samfund borde avtalsområdet med tanke på den allmänt bindande verkan bedömas enligt samma kriterier som andra avtal inom den privata sektorn. Dessutom är frågan om huruvida en betydande del av de arbetsgivarsammanslutningar och arbetstagare som upprätthåller orkesterverksamheten kan vara anställda av andra än kommunägda samfund närmast teoretisk enligt förbundets åsikt, och inga principiella slutsatser bör dras utifrån den. För orkesterverksamheten utgör AVAINTA:s bestämmelse om kommuninnehav som villkor för medlemskap inget hinder, eftersom alla organisationer som bedriver orkesterverksamhet, förutom två undantag, kan bli medlemmar. Allmänt taget kan ett villkor som väsentligt begränsar möjligheten att bli medlem i arbetsgivarförbundet inom något avtalsområde utgöra ett hinder för att bedöma den allmänt bindande verkan.

UTVÄRDERING OCH SLUTSATS

Enligt 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) ska arbetsgivaren iaktta åtminstone det i ett riksomfattande kollektivavtal bör anses vara representativt för branschen i fråga (allmänt bindande kollektivavtal) som bestäms om de anställningsvillkor och om de arbetsförhållanden som gäller det arbete som arbetstagaren utför eller ett därmed närmast jämförbart arbete. I motiveringen till den regeringsproposition som ledde till stiftandet av arbetsavtalslagen (RP 157/2000, s. 72) konstateras att arbetsgivaren om så önskas ska ha möjlighet att ansluta sig till den arbetsgivarförening som ingått kollektivavtalet åtminstone enligt denna förenings stadgar. Enligt den erhållna utredningen tillämpar AVAINTA Arbetsgivarna rf sina stadgar så att andra än kommunägda samfund eller sammanslutningar som kommunerna har bestämmande inflytande över inte längre kan bli medlemmar i föreningen. Nämnden för fastställande anser att AVAINTA Arbestgivarna rf:s stadgar begränsar kollektivavtalets tillämpningsområde så att detta kollektivavtal inte är ett sådant avtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen och som kan fastställas vara allmänt bindande eller sakna allmänt bindande verkan.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan beslutar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet mellan AVAINTA Arbestgivaran rf och Finlands Musikerförbund rf inte är ett sådant avtal som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte kan fastställas vara allmänt bindande eller sakna allmänt bindande verkan.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä

tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.