13.05.2019 45/2019

Kollektivavtal för flyttservicebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 45/2019
Delgivningsdatum: 13.05.2019
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 22.12.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 45/2019
Datum för utfärdande 13.5.2019
Dnr 12092

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för flyttservicebranschen
Undertecknat 22.12.2018
Ikraftträdande 1.3.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för flyttservicebranschen på anställningsförhållanden för personer anställda hos flyttserviceföretag.

Med flyttservicebranschen avses beställning, transport och förflyttning av lös egendom, därtill ansluten förpackning, lossning och montering, möbelarrangemang samt planering, rådgivning och motsvarande verksamhet som stöder dessa verksamheter.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

PALTA rf har anmält att det vid förbundets 13 medlemsföretag finns 533 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

PAM rf har anmält att 205 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Annat kollektivavtal inom tillämpningsområdet

Kollektivavtalet för lastbilsbranschen mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf tillämpas också på flyttservicebranschen (TT 2014:120). Kollektivavtalet för lastbilsbranschen har fastställts som allmänt bindande och mer än 11000 anställda omfattas av avtalets normalt bindande verkan.

SLUTSATS

Inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för kollektivavtalet för flyttservicebranschen har även ingåtts ovan nämnda mer omfattande kollektivavtal för lastbilsbranschen, som tryggar de berörda anställdas minimiarbetsvillkor i större omfattning än kollektivavtalet för flyttservicebranschen och som har fastställts som allmänt bindande. Eftersom endast ett allmänt bindande kollektivavtal kan finnas inom flyttservicebranschen kan kollektivavtalet för flyttservicebranschen som ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Servicefacket PAM rf inte anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1§ i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för flyttservicebranschen som ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Servicefacket PAM rf inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.