Kollektivavtal för utskriftsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 48/2019
Delgivningsdatum: 19.08.2019
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 22.12.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 29.02.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 48/2019
Datum för utfärdande 19.8.2019
Dnr 12093

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för utskriftsbranschen
Undertecknat 22.12.2018
Ikraftträdelse 1.3.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelserna i kollektivavtalet för utskriftsbranschen tillämpas enligt dess tillämpningsbestämmelser på anställningsförhållanden mellan företag inom utskriftsbranschen som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och deras arbetstagare som beskrivs i lönebilagan till detta avtal samt arbetatagare som utför till dessa jämförbara och understödande arbetsuppgifter. De beskrivningar av typexempelsuppgifterna som nämns i lönebilagan är: nivå A. Distributions- och budbäraruppgifter, nivå B. Kopierings-, behandlings-, och postningsservice, nivå C. Utskriftsuppgifter och digital tryckning samt kundbetjäning, nivå D. Krävande utskriftsuppgifter och digital tryckning samt kundbetjäning samt nivå E. Gruppansvarig.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för kopiering- och utskriftsbranschen mellan desamma avtalsparterna.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har uppgett att föreningen har 11 medlemsföretag som omfattas av kollektivavtalet, och dessa företag har 800 anställda som omfattas av avtalet.

Servicefacket PAM har anmält att förbundet har 248 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Antalet anställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå. Utifrån Print&Media Publishing Oy:s årliga ekonomiska översikt över branschen kan man dra slutsatsen att det inom branscherna för digitaltryck och utskrift arbetar ca 1 500 arbetstagare med sådana uppgifter enligt beskrivningarna av typexempeluppgifterna i lönebilagan till kollektivavtalet.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för utskriftsbranschen (ca 1 500) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (800), kan man konstatera att kollektivavtalet för utskriftsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för utskriftsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 01-03-2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.