Kollektivavtal för textilservicebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 42/2019
Delgivningsdatum: 29.03.2019
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Yhteinen Toimialaliitto ry, Textilserviceförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.12.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.01.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 42/2019
Datum för utfärdande 29.3.2019
Dnr 11902

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för textilservicebranschen
Undertecknat 12.12.2017
Ikraftträdande 1.1.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Yhteinen Toimialaliitto ry, Textilserviceförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för textilservicebranschen gäller anställningsförhållanden hos arbetstagare som arbetar vid företag inom textilservicebranschen och arbetstagare som är anställda hos dem.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, som ingåtts mellan Textilserviceförbundet rf och Allmänna industriförbundet rf samt TEAM Industribranschernas fackförbund rf, och som var i kraft till 31.12.2017.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Allmänna industriförbundet har anmält att det vid förbundets 45 medlemsföretag som omfattas av avtalet finns 1 500 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Industrifacket rf har anmält att cirka 1 050 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas inom branschen för tvätteriverksamhet för företag och hushåll. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för år 2016 är 1 753 personer anställda inom tvätteriverksamhet för företag och hushåll.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för textilservicebranschen (1 753) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (cirka 1 500) kan man konstatera att kollektivavtalet för textilservicebranschen redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för textilservicebranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.1.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.