Kollektivavtal för tjänstemän inom textilvårdsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 50/2019
Delgivningsdatum: 09.12.2019
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Tekstiilihuoltoliitto ry, Yhteinen Toimialaliitto ry
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 14.12.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.12.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 50/2019
Datum för utfärdande 9.12.2019
Dnr 12074

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom textilvårdsbranschen
Undertecknat 16.12.2014
Ikraftträdelse 16.12.2014

Kollektivavtalet har tillställts nämnden för fastställande av kollektivavtals bindande verkan först på begäran 22.1.2019.

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Tekstiilihuoltoliitto ry, Yhteinen Toimialaliitto ry (tidigare under namnet Allmänna industriförbundet rf)
Arbetstagarpart Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän inom textilvårdsbranschen har ingåtts genom ett avtal som rubricerats som ett anslutningsprotokoll. Enligt det har Kemiindustrin rf och Fackförbundet Pro rf 4.11.2013 undertecknat ett protokoll om förnyande av Kemiska branschens tjänstemannaavtal för avtalsperioden 1.3.2014–30.11.2016. Allmänna industriförbundet rf och Konsumtionsvarugruppen rf har anslutit sig för textilvårdsbranschens tjänstemäns del genom det protokoll som undertecknats 23.10.2013 till det ovan nämnda kollektivavtalet på det sätt som avses i 4 § lagen om kollektivavtal. För Konsumtionsvarugruppen rf:s del upphör anslutningen till ovan nämnda kollektivavtal gälla 15.12.2014. Tekstiilihuoltoliitto ry ansluter sig för textilvårdsbranschens tjänstemäns del på det sätt som avses i 4 § i lagen om kollektivavtal till ovan nämnda kollektivavtal från och med 16.12.2014.

Kollektivavtalet ersätter det allmänt bindande kollektivavtalet med samma namn där den ena arbetsgivarparten var Konsumtionsvarugruppen rf istället för Tekstiilihuoltoliitto ry.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Yhteinen Toimialaliitto har anmält att 45 av dess medlemsföretag och sammanlagt 350 anställda omfattas av avtalet. Enligt samma anmälan är antalet organiserade anställda vid Fackförbundet Pro:s medlemsföretag 212.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på anställningsförhållanden för tjänstemän som är anställda hos arbetsgivare som bedriver tvätteriverksamhet. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för 2016 arbetar 448 lägre tjänstemän inom tvätteriservicebranschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för tjänstemän inom textilvårdsbranschen (448) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (350), kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän inom textilvårdsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän inom textilvårdsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 16.12.2014.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.