Kollektivavtal för teknologiindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 4/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 04.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 04.01.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 4/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11897

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för teknologiindustrin

Undertecknat 8.11.2017
Ikraftträdelse 8.11.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för teknologiindustrin med nedannämnda undantag på anställningsförhållanden mellan Teknologiindustrin rf:s medlemsföretag och alla deras arbetstagare.

Teknologiföretag kan bedriva bland annat metallförädling, tillverkande verksamhet eller verksamheten kan ha samband med dessa eller huvudsakligen utgöra sådan serviceverksamhet som omfattar reparation, underhåll och montering av maskiner, utrustning, anordningar, system eller motsvarande. Kollektivavtalet tillämpas inte på grundval av arbetstagarens yrke, utan det omfattar bland annat arbete inom den mekaniska och elbranschen.

Ifall en arbetsgivare inom teknologiindustrin även idkar annan industriverksamhet, men är medlem i Teknologiindustrin rf endast i fråga om sådana verksamhetsenheter eller avdelningar där teknologiindustri bedrivs, tillämpas detta avtal endast på anställningsförhållanden med arbetare anställda vid dessa verksamhetsenheter eller avdelningar.

Avtalet tillämpas ändå inte

• på anställningsförhållanden mellan de medlemsföretag som tillhör byggnadsplåt- och industriisoleringsbranschen inom Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n Työnantajat ry benämnda medlemsförening i Teknologiindustrin rf och deras arbetstagare eller

• på tillämpningsområdet för det kollektivavtal de undertecknande förbunden emellan som gäller malmgruvor.

Avtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Metallarbetarförbundet rf i stället för Industrifacket. Bestämmelsen om avtalets tillämpning har dessutom ändrats så att den täcker bland annat de arbeten inom elbranschen, som tidigare omfattades av kollektivavtalet för elarbetare inom teknologiindustrin mellan Teknologiindustrin rf och Elbranschernas fackförbund rf, som fastställts som allmänt bindande. Avtalet i fråga förnyades inte.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Teknologiindustrin har anmält att förbundet har 1 100 medlemsföretag som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde, men 66 000 anställda inom avtalsbranschen.

Industrifacket rf har anmält att cirka 78 000 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas i huvudklasserna 24–33 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008, med undantag av arbetstagare som tillhör vissa underklasser och inte omfattas av kollektivavtalet för teknologiindustrin utan i stället av något annat kollektivavtals tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppskattas uppgå till cirka 83 000.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för teknologiindustrin 83 000 och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal 66 000, kan man konstatera att kollektivavtalet för teknologiindustrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för teknologiindustrin är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 8.11.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 163495

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.