Kollektivavtal för plantskolebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 11/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Privatskogsbrukets Arbetsgivare ry
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 21.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.01.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 11/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11905

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för plantskolebranschen
Undertecknat 10.1.2018
Ikraftträdelse 1.1.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Privatskogsbrukets Arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt paragrafen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för plantskolebranschen tillämpas bestämmelserna i det här avtalet på anställningsförhållanden för arbetstagare som arbetar anställda av arbetsgivare som är medlemmar i Privatskogsbrukets Arbetsgivare. I plantskolearbeten anses även ingå övriga arbeten i anslutning till produktionsverksamheten i plantskolebranschen, såsom förklängningsarbeten, kott-insamling från stående träd, fröplantagearbeten och skogsförädlingsarbeten.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Privatskogsbrukets Arbetsgivare har uppgett att det vid dess sex medlemsföretag finns 35 ordinarie anställda och 360 visstidsanställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Industrifacket har uppgett att det har 228 medlemmar inom avtalets tillämpningsområde (sommararbetare ingår inte).

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för plantskolebranschen framgår inte av befintlig statistik. Plantskolearbetet är säsongsbetonat och förlagt till perioden april–november, medan Statistikcentralens sysselsättningsstatistik beskriver situationen på årets sista dag. Avtalsparterna har ombetts uppskatta det totala antalet arbetstagare i branschen. Privatskogsbrukets Arbetsgivare och Industrifacket uppskattade att det finns cirka 450–500 anställda inom branschen. Utifrån avtalsparternas uppgifter kan det totala antalet arbetstagare inom branschen uppskattas till cirka 475.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för plantskolebranschen (ca 475) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 395), kan man konstatera att kollektivavtalet för plantskolebranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för plantskolebranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.1.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.