Kollektivavtal för studentkårer

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 32/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De högre tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 06.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 06.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 32/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 12032

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för studentkårer
Undertecknat 1.2.2018
Ikraftträdande 24.4.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De högre tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde i avtalet innehåller kollektivavtalet för studentkårer bestämmelser om minimiarbetsvillkoren för arbetstagare som utför kontors-, organisations- och ekonomiarbete för studentkårer samt utför annan egentlig verksamhet enligt den vid tidpunkten gällande universitetslagen. Detta kollektivavtal tillämpas inte på studentkårernas redaktionella personal och med detta kollektivavtal tas inte ställning till hur deras arbetsvillkor fastställs. Kollektivavtalet tillämpas även på tjänstemän vid Finlands studentkårers förbund FSF rf. Avtalet gäller inte arbetsgivarens representanter.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet mellan samma avtalsparter, som inte gällde Finlands studentkårers förbund FSF rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har anmält att det vid förbundets 13 medlemsföretag finns 162 anställda som omfattas av kollektivavtalet.

De högre tjänstemännen YTN har meddelat att 93 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom branschen framgår inte ur tillgänglig statistik. Båda avtalsparterna har uppskattat att antalet anställda inom branschen är cirka 170. Utifrån dessa uppskattningar och i brist på annan information kan det totala antalet anställda inom branschen anses uppgå till cirka 170.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för studentkårer (cirka 170) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (162), kan man konstatera att kollektivavtalet för studentkårer enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för studentkårer är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.