Kollektivavtal för yrkeshögskolornas studerandekårer

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 25/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De högre tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 06.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 06.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 25/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 12033

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för yrkeshögskolornas studerandekårer
Undertecknat 24.4.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De högre tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer fastställer avtalet arbetsvillkoren för tjänstemän som är anställda vid yrkeshögskolornas studerandekårer. Kollektivavtalet tillämpas även på tjänstemän vid Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf. Enligt uppgifter från avtalsparterna tillämpas avtalet på både lägre och högre tjänstemän.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet mellan samma avtalsparter, som inte gällde Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranschen PALTA har anmält att 14 av dess medlemsföretag och sammanlagt 68 anställda omfattas av avtalet.

De högre tjänstemännen YTN har anmält att 52 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt uppgifter från avtalsparterna tillämpas avtalet i branschgrupp 94999 Övriga organisationer. Eftersom branschgruppen i fråga täcker verksamhet inom ett flertal olika organisationer, framgår inte det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer i den statistik som finns att tillgå.

Det finns 25 yrkeshögskolor i Finland. På Finlands studerandekårers förbund SAMOK:s webbplats framgår att studerandekårerna är verksamma i alla yrkeshögskolor. Kollektivavtalets parter uppskattar att cirka 78 personer arbetar inom branschen. Utifrån de två avtalsparternas bedömning kan antalet anställda inom branschen uppskattas till cirka 78.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer (cirka 78) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (68), kan man konstatera att kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.