Kollektivavtal gällande skogsindustrins bioindustri

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 8/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 05.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 05.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 8/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11927

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal gällande skogsindustrins bioindustri
Undertecknat 5.2.2018
Ikraftträdelse 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet gällande skogsindustrins bioindustri på anställningsförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare inom industrin för förädling av naturlig energiråvara och växtunderlag.

Avtalet ersätter kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Skogsindustrin har uppgett att dess två medlemsföretag (Vapo Oy och Kekkilä Oy) har 71 arbetstagare i sin tjänst inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Teknologiindustrin har uppgett att det har 82 medlemmar som arbetar inom avtalsområdet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Totalantalet anställda i branschen framgår inte ur tillgänglig statistik. Inom branschen arbetar ett stort antal tillfälligt anställda under sommaren och arbetstagarna i de tillämpliga branschgrupperna omfattas av flera olika kollektivavtal. Av avtalsparterna har Skogsindustrin uppskattat att det finns cirka 100 anställda inom branschen, medan Industrifacket uppskattat att antalet anställda är cirka 110–120. Kollektivavtalet tillämpas också på pelletstillverkarna, som enligt Finska Pelletsenergiföreningens och pelletstillverkarnas redogörelse har cirka 25 anställda, de som arbetar på Vapos pelletsfabriker borträknade. På basis av den utredning som inkommit kan det uppskattas att det totala antalet arbetstagare inom branschen är cirka 135.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet gällande skogsindustrins bioindustri (cirka 135) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (71), kan man konstatera att kollektivavtalet gällande skogsindustrins bioindustri enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande skogsindustrins bioindustri är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 029516001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.