Kollektivavtal för arbetstargare inom medie- och tryckeribranchen mellan Medieförbundet och Industrifacket

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 23/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 23/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 11961

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen mellan Medieförbundet och Industrifacket
Undertecknat 13.11.2017
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen mellan Medieförbundet och Industrifacket på arbetstagare och fastighetsskötare inom den grafiska branschen som är anställda i Medieförbundets medlemsföretag. Avtalet tillämpas på chefer som deltar i arbetet och på chefer som ansvarar för arbetsgrupper samt på chefer som annars än tillfälligt deltar i arbete som omfattas av detta avtals tillämpningsområde. Utdelarna faller utanför avtalets tillämpningsområde. Avtalet gäller inte heller personal som arbetar med redaktionella uppgifter eller kontorsuppgifter. Detta avtal tillämpas på produktionsuppgifter inom desktop publishing. Med undantag av lönebestämmelserna tillämpas bestämmelserna i detta kollektivavtal även på arbetstagare i personalmatsalar som företag inom den grafiska branschen upprätthåller. I fråga om arbetstidsbestämmelser hänvisas till kapitel 3b. Detta kollektivavtal tillämpas också på sådana andra produktionsuppgifter i företag inom branschen som inte i denna paragraf har konstaterats omfattas av andra avtal inom branschen. Detta avtals tillämpningsområde omfattar också direktmatning av tidningsannonser i tidningsföretag. Lokalt kan avtalas om att Grafinets kollektivavtal tillämpas i stället för detta kollektivavtal, antingen helt eller delvis. Ett sådant avtal ska ges förbunden för kännedom.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet gällande bokarbetare mellan Mediernas Centralförbund och TEAM Industribranschernas fackförbund.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Medieförbundets uppgift har förbundets cirka 106 medlemsföretag som omfattas av avtalet cirka 3 068 anställda som berörs av kollektivavtalet.

Industrifacket har anmält att förbundet har 3 682 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetar totalt 19 326 anställda inom branschen för publicering av böcker och tidningar och inom annan förlagsverksamhet samt i tryckningsverksamhet och därtill anslutna tjänster. Antalet anställda som berörs av kollektivavtalet för arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen kan inte utredas på basis av antalet anställda inom den hela grafiska branschen, som framgår av statistiken. I det ovan nämnda antalet anställda ingår dessutom cirka 1 264 utdelare och cirka 130 arbetstagare inom kopierings- och utskriftsbranschen som inte omfattas av tillämpningsområdet för kollektivavtalen för den grafiska branschen. En del av arbetstagarna inom den grafiska branschen har också statistikförts annanstans. Vid beräkningen av det totala antalet anställda ska man beakta de cirka 385 arbetstagare som enligt sina arbetsgivares huvudbranscher statistikförs inom andra branscher, men på vilka tillämpas något av kollektivavtalen för den grafiska branschen. Därmed arbetar totalt cirka 18 317 anställda inom tillämpningsområdena för kollektivavtalen för den grafiska branschen.

Man kan anta att det inom branscherna som avses i kollektivavtalen för den grafiska branschen finns anställda ungefär i samma förhållande som inom kretsarna som normalt är bundna till kollektivavtalen. På basis av detta uppskattas det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen mellan Medieförbundet och Industrifacket uppgå till cirka 4 048.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen (cirka 4 048) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (cirka 3 068) kan man konstatera att kollektivavtalet för arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen mellan Medieförbundet och Industrifacket är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.