Ramavtal för rådgivningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 7/2020
Delgivningsdatum: 14.09.2020
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Agronomförbundet rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 05.05.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 26.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 7/2020
Datum för utfärdande 14.9.2020
Dnr 12194

KOLLEKTIVAVTAL Ramavtal för rådgivningsbranschen
Undertecknat 5.5.2020
Ikraftträdande 26.3.2020

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Agronomförbundet rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Ramavtalet för rådgivningsbranschen är ett kollektivavtal och det iakttas enligt bestämmelsen om dess tillämpningsområde på tjänstemän som är anställda hos företag som idkar landsbygdsnäringar och är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, med undantag av medlemsföretag som idkar skogsbruk eller verkar i rådgivningsbranschen eller bedriver forskning i anslutning till dessa. Avtalet tillämpas också på annan småskalig företagsverksamhet eller motsvarande verksamhet som ovan nämnda medlemmar bedriver vid sidan av sin egen verksamhet och för vilken det inte har grundats ett eget självständigt bolag eller en egen förening.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, där en arbetstagarpart var Löntagarorganisationen Pardia rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har anmält att dess 83 medlemsföretag inom avtalsbranschen har 1 673 arbetstagare som omfattas av avtalet.

Arbetstagarförbunden har meddelat att de har medlemmar inom avtalets tillämpningsområde enligt följande: Agronomförbundet har 151 medlemmar, Fackförbundet Pro 125 medlemmar, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty 432 medlemmar och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL 145 medlemmar.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare som arbetar inom tillämpningsområdet för ramavtalet för rådgivningsbranschen kan inte utredas med hjälp av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Rådgivningsverksamhet och rådgivningsorganisationer förekommer inom flera branscher. Inom kollektivavtalets tillämpningsområde verkar bland annat Landsbygdscentralerna, 4H-förbundet, marthaorganisationen samt hantverks- och konstindustriföreningar och små rådgivningsorganisationer.

I avsaknad av annan utredning har arbetsgivarförbundet ombetts uppskatta det totala antalet arbetstagare inom branschen. Arbetsgivarförbundet har uppskattat att det totala antalet arbetstagare inom branschen är cirka 1 873.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen som avses i kollektivavtalet för rådgivningsbranschen (cirka 1 873) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1 673), kan man konstatera att kollektivavtalet för rådgivningsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för rådgivningsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 26.3.2020.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen på det sätt som framgår av den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Ulla Liukkunen, suppleant Jari Murto

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.