Kollektivavtal för malmgruvor

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 33/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 16.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 16.01.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 33/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 12022

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för malmgruvor
Undertecknat 8.11.2017
Ikraftträdande 8.11.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för malmgruvor på anställningsförhållanden mellan de medlemsföretag i Teknologiindustrin rf som utövar gruvindustri och deras samtliga arbetstagare.

Avtalsparterna förbinder sig till att inga parallellavtal ingås inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Beslutet ersätter det beslut som gäller det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Metallarbetarförbundet rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Teknologiindustrin rf har anmält att förbundet har 17 medlemsföretag som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde, med 1 558 anställda.

Industrifacket ry har anmält att cirka 1 000 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för malmgruvor tillämpas på personer i arbetarställning vid företag inom teknologiindustrin som utövar gruvindustri. Avtalet tillämpas endast på metallmalmgruvor.

Av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2015 (TOL 2008, 07 utvinning av metallmalmer) framgår inte det totala antalet anställda som omfattas av kollektivavtalet, eftersom branschens företag har statistikförts även inom andra branscher.

Enligt Geologiska forskningscentralen fanns det nio verksamma metallmalmgruvor i Finland 2017. Samma information framgår också av arbets- och näringsministeriets rapport 3/2017 ”Läget och utsikterna för gruvbranschen, 31.10.2017”.

Alla verksamma malmgruvbolag är medlemmar i arbetsgivarförbundet Teknologiindustrin. Dessutom pågår för närvarande också flera prospekterings- och gruvprojekt i Finland. Alla gruvbolag bakom dessa projekt hör inte till arbetsgivarförbundet. Innan den egentliga gruvverksamheten kan inledas tar prospektering och gruvplanering med tillhörande tillståndsprocesser emellertid mycket länge. Endast ett fåtal personer som avses i kollektivavtalet för malmgruvor arbetar enligt utredningarna vid företag där projektplanering eller företagsstart pågår samt vid gruvor där arbetet ligger nere.

Enligt Teknologiindustrins uppskattning är det totala antalet anställda inom branschen inte mycket större än de 1 558 anställda inom kretsen som normalt är bunden till kollektivavtalet. Utifrån utredningar i frågan från Teknologiindustrin, Industrifacket, Gruvindustri rf och närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland kan man uppskatta att det totala antalet anställda inom branschen för närvarande omfattar högst cirka 200 anställda utöver de ovan nämnda 1 558.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för malmgruvor (1 800) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1 558), kan man konstatera att kollektivavtalet för malmgruvor enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för malmgruvor är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 8.11.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.