Kollektivavtal för seminörer och inseminationsstationer

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 30/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund MTJL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 09.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 09.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 30/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 11976

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för seminörer och inseminationsstationer
Undertecknat 7.2.2018
Ikraftträdande 1.1.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund MTJL rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för seminörer och inseminationsstationer tillämpas enligt avtalets bestämmelse om tillämpningsområde på tjänstemän och arbetstagare som är anställda hos sådana medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf som är verksamma i branschen för artificiell insemination. Avtalet gäller dock inte medlemmar i företagsledningen, såsom verkställande direktörer, verksamhetsledare och deras underlydande i chefställning.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s anmälan omfattar avtalet fyra av förbundets arbetsgivarmedlemmar med totalt cirka 317 anställda som omfattas av kollektivavtalet.

Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund har anmält att 242 av dess medlemmar omfattas av avtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas inom branschen ”Service till husdjursskötsel” enligt näringsgrensindelning TOL 2008. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2015 arbetade totalt 625 personer inom denna bransch. Enligt Statistikcentralens indelning hör emellertid också sådana grupper som inte omfattas av kollektivavtalet till samma bransch. Kollektivavtalet för seminörer och inseminationsstationer tillämpas alltså på färre än 652 anställda.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA är alla företag inom branschen organiserade i PALTA och det totala antalet anställda är alltså detsamma som antalet anställda inom kretsen som normalt är bunden till kollektivavtalet. När tillfråga uppgav inte heller arbetsgivarsidan att det inom branschen finns andra företag eller fler anställda. I brist på annan tillförlitlig information kan det totala antalet anställda inom avtalets tillämpningsområde uppskattas uppgå till cirka 317.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för seminörer och inseminationsstationer (cirka 317) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (cirka 317) kan man konstatera att kollektivavtalet för seminörer och inseminationsstationer enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för seminörer och inseminationsstationer är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.1.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.