06.03.2018 2/2018

Kollektivavtal för tekniska service- och underhållsuppgifter

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 2/2018
Delgivningsdatum: 06.03.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 27.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 27.01.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKANNÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 2/2018
Datum för utfärdande 6.3.2018
Dnr 11899

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tekniska service- och underhållsuppgifter
Undertecknat 1.12.2017
Ikraftträdelse 1.12.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tekniska service- och underhållsuppgifter följs enligt bestämmelserna om tillämpningsområde i fråga om anställningsförhållanden vid medlemsföretag i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och företagens anställda som arbetar med olika tekniska, mekaniska eller andra service- och underhållsuppgifter och därmed anknutna projektuppgifter vid fastigheter och inom industrin, dock inte inom service- och underhållsverksamhet som anknyter till de egna produkterna inom den tillverkande industrin.

Avtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, där arbetstagarparten var Metallarbetarförbundet rf i stället för Industrifacket.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har uppgett att föreningen har fem medlemsföretag som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde, och dessa företag har 661 anställda som omfattas av avtalet.

Industrifacket har anmält att cirka 1 250 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på branschen ”Reparation och installation av maskiner och apparater” enligt TOL 2008, inom vilken det enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från 2015 sammanlagt arbetar 10 391 arbetstagare. Dessutom är det sannolikt att anställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde också har statistikförts inom andra branscher, så det totala antalet arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde kan bedömas uppgå till minst 10 391.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för tekniska service- och underhållsuppgifter (10 391) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (661) kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tekniska service- och underhållsuppgifter inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.