Kollektivavtal för bildframställningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 17/2018
Delgivningsdatum: 11.06.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 21.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 29.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättining

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 17/2018
Datum för utfärdande 11.6.2018
Dnr 11811

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för bildframställningsbranschen
Undertecknat 25.10.2016
Ikraftträdelse 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf

BAKGRUND

Nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan fastställde 13.11.2017 att kollektivavtalet för bildframställningsbranschen inte har allmänt bindande verkan genom sitt beslut nr 27/2017.

Servicefacket PAM rf har överklagat beslut nr 27/2017 av nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan hos arbetsdomstolen och krävt att nämndens beslut upphävs och att kollektivavtalet för bildframställningsbranschen som upprättats för perioden 1.2.2017–31.1.2018 fastställs som allmänt bindande,

Arbetsdomstolen har upphävt (AD 2018:42) beslutet av nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan och med anledning av den föreslagna tilläggsutredningen återsänt ärendet till nämnden för ny behandling.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

I detta kollektivavtal för bildframställningsbranschen bestäms löne- och arbetsvillkoren för de medlemsföretag i Arbetsgivarna för specialbranscherna PALTA rf som är verksamma inom fotoproduktion och för anställda vid dessa företag som är medlemmar i Servicefacket PAM.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf anmälde i mars 2017 att det vid förbundets tre medlemsföretag finns 62 anställda som omfattas av kollektivavtalet för bildframställningsbranschen. Detta antal omfattande inte de säsongsarbetare som vanligtvis arbetar inom branschen. Sedan 1.12.2017 har PALTA:s medlemsföretag stigit till fyra stycken. Enligt PALTA:s senaste anmälan sysselsatte dess fyra medlemsföretag år 2017 totalt 124 arbetstagare. I detta antal ingår säsongsarbetare inom branschen.

Servicefacket PAM rf anmälde i oktober 2017 att 100 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, vilket beror bland annat på att kollektivavtalet delvis tillämpas inom branschen ”47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar” och man inte kan avskilja antalet anställda inom denna bransch som arbetar inom den bransch som omfattas av kollektivavtalet för bildframställningsbranschen.

Avtalsparterna har ombetts uppskatta det totala antalet arbetstagare i branschen. Kollektivavtalsparternas gemensamma ståndpunkt är att det arbetar cirka 180 anställda i branschen, vilket även omfattar branschens säsongsarbetare.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för bildframställningsbranschen som ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Servicefacket PAM rf (cirka 180) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (124), kan man konstatera att kollektivavtalet för bildframställningsbranschen redan enbart på denna grund kan anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7§ 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för bildframställningsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.