Kollektivavtal för järnvägsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 29/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 19.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2023
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 29/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 12035

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för järnvägsbranschen
Undertecknat 15.3.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för järnvägsbranschen på arbeten med anknytning till järnvägstrafik, järnvägsmateriel, banhållning och banutrustning samt på arbeten med anknytning till spårbunden stadstrafik, på det sätt som närmare bestäms i avtalets lönebilagor 1–4.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet tre medlemsföretag som berörs av avtalet och dessa har 3 100 anställda som omfattas av avtalets tillämpningsområde.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har uppgett att det har 3 400 medlemmar som omfattas av avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå. Enligt en tidigare utredning är de oorganiserade företagen inom branschen få och antalet anställda är litet. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA uppskattar att det finns 3 400 anställda som arbetar inom branschen. På basis av den utredning som inkommit kan det uppskattas att det totala antalet arbetstagare inom branschen är cirka 3 400.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för järnvägsbranschen (cirka 3 400) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (3 100), kan man konstatera att kollektivavtalet för järnvägsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för järnvägsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.