23.11.2018 38/2018

Kollektivavtal för kundservice- och telemarketingbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 38/2018
Delgivningsdatum: 23.11.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 24.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 24.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 38/2018
Datum för utfärdande 23.11.2018
Dnr 12041

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för kundservice- och telemarketingbranschen
Undertecknat 6.6.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Avtalet omfattar tjänstemän och arbetstagare som är anställda vid medlemsföretag som tillhör Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys, en medlemsförening i Arbetsgivarna för specialbranscherna PALTA rf. Genom en separat överenskommelse kan även arbetstagare som utför motsvarande arbete vid andra medlemsföretag i Arbetsgivarna för specialbranscherna PALTA rf omfattas av avtalet.

Avtalet gäller arbetstagare vars arbete omfattas av arbetstidslagen.

Avtalet tillämpas inte på företag eller delverksamheter vars ägarföretag genom medlemskap är bundna till ett annat kollektivavtal och som inom branschen för telefontjänster och kontaktcentraler säljer eller förmedlar endast sådana produkter eller tjänster som hör till ovan nämnda ägarföretags egentliga och etablerade affärsverksamhet.

Avtalet gäller inte företagsledningen.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har anmält att det vid förbundets medlemsföretag finns 2 000 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Servicefacket PAM rf har anmält att 1 060 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av befintlig statistik framgår inte det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppskattat att det finns några tiotals tusen anställda inom branschen, som utför totalt cirka 6 000–8 000 årsverken.

Servicefacket PAM har uppskattat att cirka 8 000–9 000 årsverken utförs inom branschen. Inom branschen finns många deltidsanställda.

Utifrån avtalsparternas besked uppskattar nämnden för fastställande att det totala antalet anställda inom branschen uppgår till några tiotals tusen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för kundservice- och telemarketingbranschen som ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Servicefacket PAM och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för kundservice- och telemarketingbranschen som ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Servicefacket PAM inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.