Kollektivavtal för den glaskeramiska industrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 15/2018
Delgivningsdatum: 11.06.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 10.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 25.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 15/2018
Datum för utfärdande 11.6.2018
Dnr 11943

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för den glaskeramiska industrin
Undertecknat 20.12.2017
Ikraftträdelse 1.12.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för den glaskeramiska industrin tillämpas kollektivavtalet på de företag som är medlemmar i Lasikeraaminen teollisuus LT ry samt på de arbetstagare som är anställda hos dem.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var TEAM Industribranschernas fackförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Lasikeraaminen teollisuus LT har uppgett att det vid dess 18 medlemsföretag finns 1 792 arbetstagare som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Industrifacket har meddelat att cirka 2 000 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå. Kollektivavtalsparterna har ombetts uppskatta det totala antalet arbetstagare i branschen.

Båda avtalsparterna har uppskattat att det totala antalet arbetstagare i branschen är cirka 2 500. Nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan kan fatta beslut utifrån denna uppskattning.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare i branschen för kollektivavtalet för den glaskeramiska industrin (2 500) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1 792), kan man konstatera att kollektivavtalet för den glaskeramiska industrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för den glaskeramiska industrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.12.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.