Kollektivavtal för arbetstagare inom gummiindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 18/2018
Delgivningsdatum: 11.06.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Gummiindustrin rf
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 03.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 21.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 18/2018
Datum för utfärdande 11.6.2018
Dnr 11922

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för arbetstagare inom gummiindustrin
Undertecknat 4.1.2018
Ikraftträdelse 1.12.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Gummiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelserna i kollektivavtalet för arbetstagare inom gummiindustrin gäller anställningsförhållanden hos arbetstagare som arbetar i produktionsanläggningar som ägs av medlemsföretag till Gummiindustrin rf.

Kollektivavtalet för arbetstagare inom gummiindustrin ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var TEAM Industribranschernas fackförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Gummiindustrins uppgift har föreningen 16 medlemsföretag inom avtalets tillämpningsområde och dessa har 957 anställda som berörs av avtalet.

Industrifacket har anmält att 1 677 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Antalet omfattar medlemmar på arbetsmarknaden, inklusive arbetslösa. Antalet omfattar en betydande mängd bland annat hyresarbetare som statistikförs i olika branscher,

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet personer som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte direkt av den statistik som finns att tillgå. Nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan uppskattar på basis av avtalsparternas utredningar och annan utredning som erhålls i frågan att det arbetar totalt 1 135 anställda i den bransch som avses i kollektivavtalet för arbetstagare i gummiindustrin.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för arbetstagare i gummiindustrin (ca 1 135) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (957) kan man konstatera att kollektivavtalet för arbetstagare i gummiindustrin redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för arbetstagare i gummiindustrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 01-12-2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.