11.06.2018 16/2018

Kollektivavtal för utdelning

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 16/2018
Delgivningsdatum: 11.06.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 28.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 16/2018
Datum för utfärdande 11.6.2018
Dnr 11959

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för utdelning
Undertecknat 16.11.2017
Ikraftträdelse 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för utdelning gäller kollektivavtalet utdelare som är anställda vid medlemsföretag i Medieförbundet och deras arbetsvillkor. Kollektivavtalets tillämpningsområde omfattar utdelning av alla adresserade och icke-adresserade försändelser samt övrigt arbete som anknyter till företags utdelningsverksamhet.

Avtalet ersätter kollektivavtalet för utdelare mellan Medieförbundet rf och TEAM Industribranschernas fackförbund rf.

Annat kollektivavtal inom tillämpningsområdet

Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelning överlappar kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Post- och logistikbranschernas union PAU rf som fastställts som allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Medieförbundet har anmält att det vid förbundets e17 medlemsföretag finns 5 583 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Industrifacket rf har anmält att cirka 1 317 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för utdelning framgår inte ur Statistikcentralens sysselsättningsstatistik eftersom de anställda inom branschen har statistikförts på flera olika verksamhetsområden.

Eftersom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelning överlappar kollektivavtalet för kommunikationsfördelnings- och logistikbranschen med en krets för normalt bindande verkan på cirka 12 692 anställda är det inte nödvändigt att utreda det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelning.

SLUTSATS

Med beaktande av att det inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelning mellan Medieförbundet och Industrifacket även ingåtts ovan nämnda kollektivavtal för kommunikationsfördelnings- och logistikbranschen som tryggar de vederbörande anställdas minimiarbetsvillkor i större omfattning än kollektivavtalet för utdelning och som fastställts som allmänt bindande kan inte kollektivavtalet för utdelning anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för utdelning mellan Medieförbundet och Industrifacket inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.