Kollektivavtal för borst- och penselbranscherna

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 14/2018
Delgivningsdatum: 11.06.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 04.05.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 04.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 14/2018
Datum för utfärdande 11.6.2018
Dnr 11944

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för borst- och penselbranscherna
Undertecknat 9.2.2018
Ikraftträdelse 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för borst- och penselbranscherna tillämpas kollektivavtalet på anställningsförhållanden mellan de medlemsfirmor i borst- och penselindustrin som hör till Arbetsgivarnas Allmänna Grupp och de industrianläggningar och deras underavdelningar samt deras anställda i branscher som är jämförbara med ovanstående.

Kollektivavtal för borst- och penselbranscherna ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Kemiindustrin KI rd har anmält att 11 av dess medlemsföretag och sammanlagt 67 anställda omfattas av avtalet.

Industrifacket rf har anmält att 61 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av befintlig statistik framgår inte det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för borst- och penselbranscherna. Industrifacket har uppskattat att det arbetar 70–75 anställda inom branschen. Kemiindustrin KI har uppskattat att det arbetar 80 anställda inom branschen. Vid brist på annan tillförlitlig information uppskattar nämnden att det arbetar cirka 75 anställda inom branschen.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för borst- och penselbranscherna (ca 75) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (67) kan man konstatera att kollektivavtalet för borst- och penselbranscherna redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för borst- och penselbranscherna är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.