Kollektivavtal för VVS-sektorn inom husteknikbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 36/2018
Delgivningsdatum: 23.11.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 14.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 36/2018
Datum för utfärdande 23.11.2018
Dnr 12027

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för VVS-sektorn inom husteknikbranschen
Undertecknat 9.5.2018
Ikraftträdande 1.5.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för VVS-sektorn inom husteknikbranschen på företag inom husteknikbranschen eller byggnadsbranschen som är medlemmar i LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry och deras anställda som utför installation av värme, vatten och ventilation samt tekniska isoleringsarbeten, service och underhåll av apparater och tillbehör som har installerats vid ovan nämnda arbeten samt iståndsättning med olika tekniska metoder.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry har anmält att förbundet har 295 medlemsföretag som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde, med 5 578 anställda.

Byggnadsförbundet rf har anmält att förbundet har cirka 6 117 medlemmar och 2 138 elevmedlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från 2015 arbetar cirka 12 605 personer i arbetarställning inom näringsgrensgruppen ”43220 VVS-arbeten”. En stor del av dessa är yrken som inte omfattas av tillämpningsområdet för kollektivavtalet för VVS-sektorn inom husteknikbranschen, utan till exempel av tillämpningsområdet för kollektivavtalen för teknologiindustrin eller kollektivavtalet för plåt- och industriisoleringsbranschen. Utifrån utredningar som fåtts från Statistikcentralen och de nämnda avtalens avtalsförbund uppskattar nämnden för fastställande att det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för VVS-sektorn inom husteknikbranschen uppgår till cirka 6 191 personer.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för VVS-sektorn inom husteknikbranschen (6 191) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (5 578) kan man konstatera att kollektivavtalet för VVS-sektorn inom husteknikbranschen enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för VVS-sektorn inom husteknikbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.5.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.