Kollektivavtal för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket samt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 24/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.11.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 24/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 11960

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket samt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry
Undertecknat 13.11.2017
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde i avtalet tillämpas kollektivavtalet för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket samt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry på tjänstemän som arbetar med kommersiella eller administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter vid sådana företag i grafiska branschen som är medlemmar i Medieförbundet, med undantag av tekniska uppgifter, produktionsuppgifter och redaktionella uppgifter. Kollektivavtalet omfattar sådana tjänstemannauppgifter vid tidningsföretag där mottagning av annonser förutsätter direkt inmatning. Avtalet gäller dock inte personer som hör till organisationens ledning eller som representerar arbetsgivaren vid fastställandet av tjänstemännens löne- och arbetsvillkor, inte heller personer med en självständig ställning och ett administrativt, ekonomiskt eller operativt ansvar på företaget eller en betydande del av företaget samt personer i en jämförbar ställning. När övre gränsen dras och när tillämpningsområdet definieras beaktas olika företagsorganisationer och verksamhetsområden inom kommunikationsbranschen. Bestämmelserna i detta avtal tillämpas i tillämpliga delar på deltidsanställda tjänstemän och på personer som huvudsakligen utför sitt arbete mot provisionslön. En tjänsteman som anställts för en prövotid omfattas av det här kollektivavtalet när anställningsförhållandet inleds, dock så att bestämmelserna om uppsägningstid inte gäller under den här tiden. Om hyrd arbetskraft anlitas tillämpas bestämmelserna i arbetsavtalslagen.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet mellan Mediernas Centralförbund och TEAM Industribranschernas fackförbund/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet rf.

Andra kollektivavtal i samma bransch

På tjänstemän i samma bransch tillämpas även kollektivavtalet mellan Medieförbundet och Fackförbundet Pro rf, som har fastställts som icke allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Medieförbundet har uppgett att förbundet har cirka 154 medlemsföretag med cirka 4 450 anställda som omfattas av kollektivavtalet mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry samt Medieförbundet och Fackförbundet Pro. Medieförbundet har inte uppgifter om hur de tjänstemän som är anställda vid förbundets medlemsföretag har organiserat sig i de ovan nämnda arbetstagarorganisationerna.

Industrifacket har anmält att förbundet har 1 256 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Fackförbundet Pro har 868 medlemmar inom sitt eget motsvarande kollektivavtals tillämpningsområde.

Om man i brist på annan utredning uppskattar att de tjänstemän som är anställda hos organiserade arbetsgivare fördelas mellan de två kollektivavtalen i samma proportion som tjänstemännen har organiserat sig i de arbetstagarorganisationer som ingått kollektivavtalen, är antalet tjänstemän inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry cirka 2 630 personer, och på motsvarande sätt är antalet tjänstemän inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet mellan Medieförbundet och Fackförbundet Pro cirka 1 820 personer.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Vid uppskattning av det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry ska man beakta de övriga kollektivavtalen inom den grafiska branschen, som omfattar även en del anställda som statistikförs inom den grafiska branschen.

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetar totalt 19 326 anställda inom branschen för publicering av böcker och tidningar och inom annan förlagsverksamhet samt i tryckningsverksamhet och därtill anslutna tjänster. Antalet anställda som berörs av kollektivavtalet för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry kan inte utredas på basis av antalet anställda inom den hela grafiska branschen, som framgår av statistiken. I det ovan nämnda antalet anställda ingår dessutom cirka 1 264 utdelare och cirka 130 arbetstagare inom kopierings- och utskriftsbranschen som inte omfattas av tillämpningsområdet för kollektivavtalen för den grafiska branschen. En del av arbetstagarna inom den grafiska branschen har också statistikförts annanstans. Vid beräkningen av det totala antalet anställda ska man beakta de cirka 385 arbetstagare som enligt sina arbetsgivares huvudbranscher statistikförs inom andra branscher, men på vilka tillämpas något av kollektivavtalen för den grafiska branschen. Därmed arbetar enligt en grov uppskattning totalt cirka 18 317 anställda inom tillämpningsområdena för kollektivavtalen för den grafiska branschen.

Om man antar att andelen anställda i de branscher som avses i kollektivavtalen för den grafiska branschen är lika stor som antalet anställda som berörs av kollektivavtalens normalt bindande verkan, uppgår det totala antalet anställda i den bransch som avses i kollektivavtalet mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry samt Medieförbundet och Fackförbundet Pro till cirka 5 861 personer.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry (cirka 5 861) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (cirka 2 630) kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän mellan Medieförbundet och Industrifacket/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.