Kollektivavtal för sko- och läderindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 22/2018
Delgivningsdatum: 20.08.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Sko- och Läderindustrin rf, Kemiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 28.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 17.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 22/2018
Datum för utfärdande 20.8.2018
Dnr 11942

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalet för sko- och läderindustrin
Undertecknat 10.1.2018
Ikraftträdelse 1.12.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Sko- och läderindustrin rf, Kemiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för sko- och läderindustrin tillämpas på anställningsförhållanden mellan Sko- och läderindustrin rf:s medlemsfabriker och alla arbetstagare som arbetar i dem.

Avtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn och samma innehåll som upphörde 30.11.2017, i vilket avtalsparterna var TEAM Industribranschernas fackförbund rf och Sko- och läderindustrin rf som sorterar under Kemiindustrin.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Sko- och läderindustrin har anmält att de har 15 medlemsföretag som har sammanlagt 621 anställda som omfattas av kollektivavtalet.

Industrifacket rf har anmält att 798 av förbundets medlemmar arbetar inom branschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på branscherna för garvning och bearbetning av läder, tillverkning av rese- och handväskor, sadlar och seldon, bearbetning och färgning av pälsar samt tillverkning av skodon. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade inom dessa branscher 31.12.2015 sammanlagt 838 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare i branschen för kollektivavtalet för sko- och läderindustrin (cirka 838) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 621), kan man konstatera att kollektivavtalet för sko- och läderindustrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7§ 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för sko- och läderindustrin är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.12.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.