Kollektivavtal för den kemiska basindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 20/2018
Delgivningsdatum: 20.08.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 05.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 20/2018
Datum för utfärdande 20.8.2018
Dnr 11907

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för den kemiska basindustrin
Undertecknat 21.12.2017
Ikraftträdelse 1.12.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelserna i kollektivavtalet för den kemiska basindustrin tillämpas på sådana till Kemiindustrin rf hörande företag som idkar kemisk basindustri och på deras samtliga arbetstagare.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var TEAM Industribranschernas fackförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Kemiindustrin har anmält att i dess 58 medlemsföretag arbetar 3 231 personer som omfattas av avtalet.

Industrifacket har anmält att 3 202 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

På basis av tillgänglig statistik är det inte möjligt att utreda det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för den kemiska basindustrin. Avtalsparterna har ombetts uppskatta det totala antalet arbetstagare i branschen.

Kemiindustrin har uppskattat att det totala antalet anställda inom branschen är cirka 3 600 arbetstagare. Industrifacket instämmer med denna uppskattning.

På grundval av den föreslagna utredningen uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan att antalet personer som är anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppgår till cirka 3 600.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (ca 3 600) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (3 231), kan man konstatera att kollektivavtalet för den kemiska basindustrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för den kemiska basindustrin är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.12.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.