Kollektivavtal för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 9/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf, Plastindustrin rf
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 05.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 9/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11906

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin
Undertecknat 21.12.2017
Ikraftträdelse 1.12.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf, Plastindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin på sådana till Kemiindustrin rf och Plastindustrin rf hörande företag som idkar plastprodukt- och kemiproduktindustri och på samtliga arbetstagare vid desamma.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var TEAM Industribranschernas fackförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Kemiindustrin har uppgett att förbundet har 191 medlemsföretag med totalt 6 241 anställda som omfattas av avtalet. I de uppgifter som Kemiindustrin har lämnat ingår båda arbetsgivarparternas medlemsföretag och deras anställda.

Industrifacket har uppgett att det har 8 560 medlemmar inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt avtalsparternas redogörelse tillämpas avtalet på följande branscher:

- tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.

- tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel; tillverkning av parfymer och toalettartiklar

- tillverkning av lim och gelatin

- tillverkning av övriga kemiska produkter

- konstfibertillverkning

- tillverkning av farmaceutiska basprodukter

- tillverkning av läkemedel

- tillverkning av plasthalvfabrikat

- plastförpackningstillverkning

- byggplastvarutillverkning

- annan plastvarutillverkning

- tillverkning av inspelningsmedier

- tillverkning av kabeltillbehör

- tillverkning av fritidsbåtar samt

- tillverkning av medicinsk och dental utrustning.

Man uppskattar att cirka 12 400 anställda arbetar inom de branscher som nämns i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin (cirka 12 400) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (6 241), kan man konstatera att kollektivavtalet för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.12.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 029516001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.