Kollektivavtal för ädelmetallbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 13/2018
Delgivningsdatum: 11.06.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 24.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 02.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 13/2018
Datum för utfärdande 11.6.2018
Dnr 11910

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för ädelmetallbranschen
Undertecknat 28.11.2017
Ikraftträdelse 1.11.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för ädelmetallbranschen på anställningsförhållanden mellan Guldsmedernas Arbetsgivarförbunds medlemsföretag och deras arbetstagare. Till avtalet hör dock inte arbetsledare, kontorspersonal och försäljare.

Om en arbetsgivare idkar även annan verksamhet än ädelmetallindustri och är medlem i Guldsmedernas Arbetsgivarförbund endast för en sådan institutions eller avdelnings del som idkar ädelmetallindustri, tillämpas avtalet endast på anställningsförhållanden för anställda i institutionen eller avdelningen i fråga.

Beslutet ersätter det beslut som gäller det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Metallarbetarförbundet rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Kemiindustrin KI rf har anmält att 4 av dess medlemsföretag och sammanlagt 114 anställda vid dessa företag omfattas av avtalet.

Industrifacket rf har uppgett att det har 193 medlemmar som omfattas av avtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Avtalet tillämpas inom bransch 32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. Enligt sysselsättningsstatistiken för 2015 fanns det 205 anställda arbetstagare inom branschen medräknat okända. Kollektivavtalet tillämpas inte på försäljare vars antal ingår i sysselsättningsstatistiken.

Enligt Kemiindustrin KI rf:s utredning arbetar det 19 försäljare vid medlemsföretagen.

Företag som inte är medlemmar i arbetsgivarförbundet är enligt Kemiindustrins utredning små smyckesaffärer med några personer, vilka man utformar, tillverkar och säljer smycken. De icke-organiserade företagen sysselsätter enligt Kemiindustrins bedömning totalt högst 20 arbetstagare eller ägarföretagare. Det förekommer inte några enskilda personer som arbetar under beteckningen försäljare.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för ädelmetallbranschen 186 och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal 114, kan man konstatera att kollektivavtalet för teknologiindustrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för ädelmetallbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.11.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.