Kollektivavtal för olje-, naturgas- och petrokemiska industrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 12/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 05.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 12/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11908

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för olje-, naturgas- och petrokemiska industrin
Undertecknat 21.12.2017
Ikraftträdelse 1.12.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Kemiindustrin KI rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för olje-, naturgas- och petrokemiska industrin på Neste Oil Abp:s produktionsanläggningar, Borealis Polymers Ab:s, Bewi StyroChem Oy:s, Gasum Ab:s, Ashland Finland Oy:s produktionsanläggningar i Sköldvik och Neste Jacobs Ab. Enligt en protokollsanteckning i avtalet nämns företagen som exempel. Som namnet anger tillämpas kollektivavtalet på samtliga branscher inom olje-, naturgas- och petrokemiska industrin.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var TEAM Industribranschernas fackförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Kemiindustrin har anmält att förbundet har 1 100 medlemsföretag som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde, med 1 629 anställda som omfattas av kollektivavtalet.

Industrifacket har anmält att det har 1 439 medlemmar som arbetar inom avtalsområdet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2015 arbetar totalt 1 885 personer inom tillverkningen av petroleumprodukter, basplastframställning samt framställning och distribution av gas.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för olje-, naturgas- och petrokemiska industrin (1 885) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1 629), kan man konstatera att kollektivavtalet för olje-, naturgas- och petrokemiska industrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för olje-, naturgas- och petrokemiska industrin är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.12.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.