Kollektivavtal för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 19/2018
Delgivningsdatum: 20.08.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Bilbranschens Centralförbund rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 13.01.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 19/2018
Datum för utfärdande 20.8.2018
Dnr 11993

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen
Undertecknat 17.11.2017
Ikraftträdande 1.11.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Bilbranschens Centralförbund rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen, med nedan angivna undantag, på anställningsförhållandena för anställda hos medlemsföretag i Bilbranschens Centralförbund rf och i dess medlemsförbund (Autoalan Korjaamoiden Keskusliitto ry, Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto ry och Autoalan Ruosteenestoliikkeiden Keskusliitto ry) såsom följer.

Bestämmelserna i kollektivavtalets del A tillämpas på anställningsförhållanden för arbetstagare i bil- och maskinverkstäder samt på anställningsförhållanden för anställda vars arbete omfattar utrustande, iståndsättning och tvättning av bilar och maskiner till salu. Däremot tillämpas bestämmelserna inte på arbetstagare i reservdelsarbete.

Bestämmelserna i kollektivavtalets del B tillämpas på arbetstagare som arbetar inom handeln med bilar och maskiner och inom därtill ansluten uthyrnings- och finansieringsverksamhet samt arbetstagare som utför reservdels- och lagerarbeten och kontors- och servicearbeten i bilaffärer.

Kollektivavtalet gäller inte anställda i ledande ställning, såsom kontors-, försäljnings- och reservdelschefer och med dessa jämförbara anställda som den största delen av sin arbetstid utför annat arbete än det som utförs av arbetstagarna under deras ledning. Kollektivavtalet gäller inte heller personer i ledande ställning som självständigt kan anställa och säga upp arbetstagare och som i företagen verkar som arbetsgivarpartens förhandlare vid tolkning av kollektivavtalet.

Beslutet ersätter det beslut som gäller det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Metallarbetarförbundet rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Bilbranschens Centralförbund har uppgett att 540 av dess medlemsföretag och sammanlagt 14800 anställda vid dessa företag omfattas av avtalet.

Industrifacket har uppgett att det har 12 209 medlemmar som omfattas av avtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen tillämpas enligt näringsgrensindelningen TOL 2008 i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik inom branscherna partihandel med personbilar och lätta motorfordon, detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon, partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon, detaljhandel med husvagnar och övriga motorfordon, underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck), partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck), detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck) samt bilbesiktning.

Kollektivavtalet för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen omfattar alla personer i arbetstagarställning samt två tredjedelar av tjänstemännen, med undantag av tjänstemän inom bilbesiktningsbranschen.

Det totala antalet arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppskattas uppgå till cirka 23 181.

Andra kollektivavtal inom tillämpningsområdet

Kollektivavtal gällande reparationsverkstadsbranschen har ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf samt mellan PALTA rf och Löntagarorganisationen Pardia rf. Båda avtalen anses sakna allmänt bindande verkan.

Ett kollektivavtal för serviceverkstäder har ingåtts mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf. Avtalet har fastställts som allmänt bindande. Avtalet gäller bil- och transportföretagens egna serviceverkstäder, det vill säga inte så kallade kommersiella verkstäder som avses i detta beslut.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen (23 181) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (14 800), kan man konstatera att kollektivavtalet för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7§ 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.11.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.