20.08.2018 21/2018

Kollektivavtal för elektriker inom den glaskeramiska industrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 21/2018
Delgivningsdatum: 20.08.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Arbetstagarpart: Elektrikerförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 25.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 21/2018
Datum för utfärdande 20.8.2018
Dnr 12011

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för elektriker inom den glaskeramiska industrin
Undertecknat 28.2.2017
Ikraftträdelse 1.12.2016

Kollektivavtalet har mottagits för behandling i nämnden 26.6.2018.

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Arbetstagarpart: Elektrikerförbundet r.f.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

I kollektivavtalet avtalas att kollektivavtalet för den glaskeramiska industrin tillämpas på elbranschens arbetstagare som arbetar inom den glaskeramiska industrin.

Avtalet ersätter ett tidigare avtal med samma namn där arbetsgivarparten var Konsumtionsvarugruppen rf i stället för Lasikeraaminen teollisuus LT ry.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Lasikeraaminen teollisuus LT har uppgett att dess 18 medlemsföretag har 37 arbetstagare som omfattas av detta kollektivavtals tillämpningsområde.

Elektrikerförbundet r.f. har meddelat att 14 medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Övriga kollektivavtal för samma bransch

Lasikeraaminen teollisuus LT ry/Kemiindustrin r.f. och Industrifacket r.f. har uppgjort ett kollektivavtal för den glaskeramiska industrin, som fastställts som allmänt bindande med beslut nr 15/2018 som getts 11.6.2018 av nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan. Lasikeraaminen teollisuus LT ry och Fackförbundet PRO har uppgjort ett kollektivavtal för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin, som fastställts som allmänt bindande med beslut nr 10/2017 som getts 20.4.2017 av nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan. Kollektivavtalet för den glaskeramiska industrin tillämpas också på elektriker som jobbar inom den glaskeramiska industrin.

SLUTSATS

Med beaktande att det på tillämpningsområdet för Lasikeraaminen teollisuus LT ry:s och Elektrikerförbundet r.f.:s kollektivavtal för elektriker inom den glaskeramiska industrin också har uppgjorts ovan nämnda kollektivavtal för den glaskeramiska industrin, som fastställts som allmänt bindande, kan inte kollektivavtalet för elektriker inom den glaskeramiska industrin ses som representativt för tillämpningsområdet på det sätt som avses i 7 § 2 kapitlet 1 momentet i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet mellan Lasikeraaminen teollisuus LT ry och Elektrikerförbundet r.f för elektriker inom den glaskeramiska industrin inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.