Kollektivavtal för skogsmaskinbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 7/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Maskinföretagarnas förbund rf
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 17.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 7/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11926

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för skogsmaskinbranschen
Undertecknat 27.2.2018
Ikraftträdelse 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Maskinföretagarnas förbund rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för skogsmaskinbranschen på anställningsförhållanden mellan Maskinföretagarnas förbund och dess medlemsföreningars medlemsföretag och deras arbetstagare i arbeten inom skogsmaskinbranschen.

I kollektivavtalet avses med arbeten inom skogsmaskinbranschen följande arbeten:

1. avverkning, tillvaratagande av träenergi och virkeshantering annorstädes än vid industrianläggningar; lossning, lastning, transport och annan behandling av virke och flis vid industrianläggningar, på lagerplatser, i hamnar eller vid flis-eller virkesterminaler; dikning och iståndsättning av skogsdiken; byggande och iståndsättning av skogsbilvägar; skogsodling och markberedning samt spridning av växtskydds- och bekämpningsmedel samt gödsling; flisning och krossning av virke; skogshuggararbeten i ovannämnda medlemsföretag; övriga arbeten som utförs som säsongarbete eller tillfälligt;

2. montering, service och reparation samt förflyttning av maskiner, som används i punkt 1 nämnda arbeten;

3. arbeten som utförs av arbetstagare, vilka huvudsakligen utför sådant arbete inom skogsmaskinbranschen som ovan definierats eller annat skogsarbete eller sådant planerings- eller annat arbete som utförs för att stödja de tidigare nämnda arbetena.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Maskinföretagarnas förbund har anmält att det vid förbundets 1 395 medlemsföretag finns 5 000 anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Industrifacket har anmält att det har 1 297 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom skogsmaskinbranschen framgår inte av statistiken, bland annat på grund av skogsarbetets säsongvisa variation. Maskinföretagarnas förbund och Industrifacket har uppgett att det enligt deras uppfattning finns cirka 5 000–5 500 anställda inom branschen. Utifrån avtalsparternas svar kan man uppskatta att det totala antalet arbetstagare i branschen är cirka 5 250.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för skogsmaskinbranschen (cirka 5 250) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (5 000) kan man konstatera att kollektivavtalet för skogsmaskinbranschen redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för skogsmaskinbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 029516001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.