Kollektivavtal för optiker

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 37/2018
Delgivningsdatum: 23.11.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finsk Handel rf
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet ERTO rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 37/2018
Datum för utfärdande 23.11.2018
Dnr 11950

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för optiker
Undertecknat 13.4.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Finsk Handel rf
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet ERTO rf

Tidigare var medlemsföreningen i ERTO rf Finlands Professionella i Optometri rf arbetsgivarpart i avtalet.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Avtalet iakttas i optikeraffärer och gäller de optiker, optometriker, ledande optiker och optometriker samt blivande optometriker som omfattas av arbetstidslagen.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Finsk Handel uppgav i juni 2018 att förbundets medlemsföretag har cirka 750 anställda som arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

Tjänstemannaförbundet ERTO rf uppgav i april 2018 att förbundet har 950 sysselsatta medlemmar.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Anställda som omfattas av kollektivavtalet för optiker statistikförs i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik i näringsgrensgruppen ”47783 specialiserad butikshandel med optiska artiklar”. I den här näringsgrensgruppen statistikförs också anställda som inte avses i tillämpningsområdet för kollektivavtalet för optiker. Eftersom det inte går att avskilja antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde i nämnda näringsgrensgrupp har man underrättat sig om det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde hos branschföreningen för syn och ögonhälsa NÄE ry och parterna i kollektivavtalet. Både branschföreningen för syn och ögonhälsa NÄE ry och parterna i kollektivavtalet har uppgett att cirka 1 100 anställda arbetar inom branschen.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för optiker (cirka 1 100) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (750), kan man konstatera att kollektivavtalet för optiker enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för optiker är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.