Kollektivavtal för pälsproduktionsbranchen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 31/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 07.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 31/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 11981

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för pälsproduktionsbranschen
Undertecknat 10.4.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen gäller anställningsförhållanden mellan alla medlemsföretag i Landsbygdens Arbetsgivareförbund som har verksamhet inom pälsproduktionsbranschen och de arbetstagare som är anställda hos dessa. Pälsproduktionsbranschen omfattar arbeten på pälsdjursfarmar, fodercentraler och dessas centrallager, avpälsningscentraler och destruktionsanläggningar.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund har uppgett att det vid förbundets 62 medlemsföretag finns 930 anställda.

Industrifacket har anmält att förbundet har 102 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2015 finns det totalt 972 anställda inom branschen pälsdjursuppfödning. Till siffran måste läggas det totala antalet anställda vid fodercentralerna, som enligt uppgift av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund uppgår till cirka 200 anställda. Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde är cirka 1 170.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen (1 170) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (930), kan man konstatera att kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.