Kollektivavtal för den mekaniska skogsindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 1/2018
Delgivningsdatum: 06.03.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf, Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 23.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 23.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 1/2018
Datum för utfärdande 6.3.2018
Dnr 11912

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för den mekaniska skogsindustrin
Undertecknat 20.1.2018
Ikraftträdelse 20.1.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf, Elbranschernas fackförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelserna i kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin tillämpas enligt bestämmelserna om avtalets tillämpningsområde på anställningsförhållanden mellan de medlemsföretag i Skogsindustrin rf som utövar träproduktindustri eller annan industri i anslutning därtill och deras samtliga arbetstagare. Detta avtal tillämpas inte på anställningsförhållandena mellan de medlemsföretag inom Skogsindustrin rf som tillhör medlemsföreningen Snickeriindustriförbundet rf, och deras arbetstagare.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, vars arbetstagarparter var Träfacket rf, Metallarbetarförbundet rf och Elbranschernas fackförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Skogsindustrin har anmält att det vid förbundets 35 medlemsföretag finns 5 560 anställda som omfattas av kollektivavtalet.

Industrifacket har anmält att cirka 8 992 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Det medlemsantal som uppgetts är större än det totala antal arbetstagare som framgår nedan. Enligt Träfacket som existerade före Industrifacket är orsaken till detta bland annat att de siffror som uppgetts härstammar från olika tidpunkter, att det skett förändringar i sysselsättningssituationen i branschen och att de siffror som uppgetts omfattar även icke-aktiva medlemmar.

Elbranschernas fackförbund rf har anmält att 137 av förbundets medlemmar arbetar inom den mekaniska skogsindustrin.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt uppgifterna från avtalsparterna tillämpas kollektivavtalet på branscherna sågning och hyvling av trä, tillverkning av plywood och faner, tillverkning av spånskivor och tillverkning av fiberskivor samt delvis på branscherna tillverkning av trähus och annan tillverkning av byggnadssnickerier. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2015 arbetar totalt 7 701 arbetstagare inom dessa kollektivavtalets tillämpningsområde.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin (7 701) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (5 560), kan man konstatera att kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 20.1.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.