Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 35/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finsk Handel rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 14.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 35/2018
Datum för utfärdande 11.10.2017
Dnr 11989

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln
Undertecknat 7.3.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Finsk Handel rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Avtalet tillämpas på de företag som utövar detaljhandel och gäller förmän inom detaljhandeln som berörs av arbetstidslagen samt förmän på snabbgrossar som avses i handelns kollektivavtal.

Förmän inom S-gruppen omfattas genom ett hängavtal som undertecknades 31.5.2018 av det avtal som gäller förmän inom detaljhandeln.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Finsk Handel uppgav i september 2018 att förbundets medlemsföretag har cirka 5 100 förmän som arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

Servicefacket PAM uppgav i juni 2018 att förbundet har 2 300 medlemmar som omfattas av kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Fem riksomfattande kollektivavtal och några företagsspecifika kollektivavtal har ingåtts inom handeln. Avtalen tillämpas inom branscherna ”45401 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör”, ”45402 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör”, ”46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon”, ”47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar” och ”77320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner”, exklusive branscherna ”4661 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer”, ”46711 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen” och ”4773 Apotekshandel”, enligt näringsgrensindelning TOL 2008. Finsk Handel har uppgett att avtalen inom handeln inte tillämpas på högre tjänstemän. Avtalen inom handeln tillämpas alltså på anställda i lägre tjänstemanna- och arbetarställning. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2015 arbetar totalt 174 425 personer inom tillämpningsområdena för de kollektivavtal som gäller handeln.

De försäljare inom handeln som inte berörs av arbetstidslagen ska dras av från det totala antalet enligt nämnda sysselsättningsstatistik. Försäljar- och marknadsförarproffsen rf uppskattar att det finns cirka 1 350 sådana försäljare. Därmed kan man uppskatta att totalt cirka 173 075 personer är anställda inom handeln.

Man kan anta att andelen förmän som avses i kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln av alla anställda inom handeln är lika stor som deras andel av den krets som normalt är bunden till handelns kollektivavtal. Till den krets som normalt är bunden till kollektivavtal som tillämpas inom handeln hör totalt cirka 98 970, av vilka förmännen inom detaljhandeln utgör 5,2 procent. Det beräknade totala antalet förmän som arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln blir då cirka 9 000.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln (cirka 9 000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (5 100), kan man konstatera att kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.