Kollektivavtal för grön- och miljöanläggningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 40/2018
Delgivningsdatum: 17.12.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 07.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 40/2018
Datum för utfärdande 17.12.2018
Dnr 11987

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för grön- och miljöanläggningsbranschen
Undertecknat 10.4.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för grön- och miljöanläggningsbranschen omfattar enligt bestämmelsen för tillämpningsområde anställningsförhållanden mellan Landsbygdens Arbetsgivareförbunds alla medlemsföretag inom grön- och miljöanläggningsbranschen och vid dem anställda arbetstagare.

Avtalet tillämpas på byggande av grönområden, skötsel av grönområden och friluftsområden, planering av grönområden och i övriga arbetsuppgifter i företag inom gröna sektorn samt i trädgårdsbutiker som verkar i direkt anslutning till företag inom gröna sektorn.

Beslutet ersätter det beslut som gäller det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Trä- och specialbranschernas förbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf har anmält att förbundet har 146 medlemsföretag som omfattas av avtalet och att dessa företag har 2 095 anställda.

Industrifacket rf har uppgett att det har 243 medlemmar som omfattas av avtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet personer som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte direkt av den statistik som finns att tillgå.

Enligt en gemensam uppskattning som avtalsparterna avgett arbetar inom branschen totalt 2 500 personer. Vid avsaknad av annan utredning kan det uppskattas att det totala antalet arbetstagare inom branschen är ca 2 500.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för grön- och miljöanläggningsbranschen (2 500) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (2 095) kan man konstatera att kollektivavtalet för grön- och miljöanläggningsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för grön- och miljöanläggningsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.