Kollektivavtal för landsbygdsnäringarna

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 27/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 07.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 27/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 11979

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för landsbygdsnäringarna
Undertecknat 10.4.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas bestämmelserna i kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna på anställningsförhållanden mellan medlemsföretagen i Landsbygdens Arbetsgivareförbund som bedriver landsbygdsnäringar och de arbetstagare som är anställda hos dessa. Som landsbygdsnäringar betraktas enligt kollektivavtalet jordbruk inklusive vidareförädling, arbete i syfte att sätta produkter i säljdugligt skick samt försäljning av produkter som huvudsakligen producerats på gården när detta sker som en del av gårdsbruket eller genom bolagiserad verksamhet i anslutning till gårdsbruket; packerier där grönsaker och andra primärprodukter förpackas och där produkter från ägarföretag sätts i säljdugligt skick och lagras; odling av grönsaker, bär och specialväxter på friland på gården; gårdsbrukets avbytarverksamhet; förädlingshönsgårdar och fjäderfäföretag; biodlingar; fiskuppfödningsanläggningar och fiskodlingsanstalter; ridstallar, ridskolor och hobbystallar; travstallar; husdjursparker; forskningsanstalter inom jordbruket (privata); djurpensionat; maskin- och övriga entreprenadtjänster; landsbygdsturism samt plockning och insamling av skogsbär, -svamp och andra naturprodukter.

Avtalet ersätter kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund rf har anmält att det vid förbundets 890 medlemsföretag finns 6 407 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Enligt Industrifackets anmälan omfattas 788 av förbundets medlemmar av avtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå. Båda avtalsparterna har uppgett att det enligt deras uppskattning finns totalt 11 063 anställda inom branschen. Utifrån dessa uppskattningar kan det totala antalet anställda inom branschen anses uppgå till 11 063.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna (11 063) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (6 407), kan man konstatera att kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.