18.12.2017 35/2017

Kollektivavtal för däcks- och maskinbefäl samt ekonomipersonal på specialfartyg som tillhör Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 35/2017
Delgivningsdatum: 18.12.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Sjömans-Union FSU rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 18.12.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 30.05.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2019
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 35/2017
Datum för utfärdande 18.12.2017
Dnr 11885

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för däcks- och maskinbefäl samt ekonomipersonal på specialfartyg som tillhör Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry
Undertecknat 30.5.2016
Ikraftträdelse 30.5.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Sjömans-Union FSU rf

BAKGRUND

Nämnden har genom sitt beslut av den 4.1.2016 nr 1/2016 fastställt att kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt ekonomipersonal på specialfartyg som tillhör Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry som ingåtts mellan Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry och Finlands Sjömans-Union FSU rf inte har bindande verkan, och ersätts av detta avtal. Arbetsdomstolen förkastade 24.8.2016 ett klagomål om beslutet.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på isbrytare, multiisbrytare, förbindelsefartyg och andra motsvarande specialfartyg, vilka inte är traditionella last- och/eller passagerarfartyg, som tillhör Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto ry samt på arbetande fartygspersonal och det arbete de annars utför.

Om en person som arbetar på ett fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för detta kollektivavtal förordnas till arbete på ett fartyg där något annat kollektivavtal följs, har arbetstagaren rätt till förmåner enligt det kollektivavtal som är mest gynnsamt för arbetstagaren.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Rederierna i Finland har anmält att det vid förbundets ena medlemsföretag finns 200 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Finlands Sjömans-Union FSU har anmält att 136 av unionens medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde, samt ytterligare cirka 25 av unionens medlemmar under isbrytningssäsongen.

Andra kollektivavtal i samma bransch

Kollektivavtalet för handelsfartyg i utrikesfart som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union FSU gäller löne- och arbetsvillkor för däcks- och maskinbefäl samt ekonomipersonal på frakt-, småtonnage-, ropax- och andra motsvarande handelsfartyg i utrikesfart, vilka inte är traditionella passagerarfartyg. Multiisbrytare eller isbrytare har inte uteslutits från detta avtal. Inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet som gäller handelsfartyg i utrikesfart arbetar cirka 1 700 sjömän, vilket också är det antal som omfattas av avtalets normalt bindande verkan. Nämnden för fastställande fastställde 1.6.2015 kollektivavtalet för handelsfartyg i utrikesfart som allmänt bindande genom sitt beslut nr 8/2015.

SLUTSATS

Kollektivavtalet för handelsfartyg i utrikesfart som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union rf har fastställts som allmänt bindande delvis i samma bransch som kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt ekonomipersonal på specialfartyg som tillhör Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry. Kollektivavtalet som gäller handelsfartyg i utrikesfart tryggar de berörda arbetstagarnas minimiarbetsvillkor på ett bredare plan än kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt ekonomipersonal på specialfartyg som tillhör Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union FSU rf. Eftersom det endast kan finns ett allmänt bindande kollektivavtal inom en bransch, kan inte det sistnämnda avtalet längre anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt ekonomipersonal inom Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union FSU rf inte är representativt för sitt tillämpningsområde på det sätt som avses i 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal, och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.